26. 10. 2018

Výzva na podporu spolupráce slovenských a izraelských podnikov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) vyhlásilo v poradí už tretiu Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael.

Cieľom podpory je zintenzívnenie spolupráce slovenských a izraelských podnikov pri riešení spoločných projektov v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Štátna pomoc pre slovenských partnerov spoločných inovačných projektov je poskytovaná formou dotácie zo štátneho rozpočtu. Podporené budú iba projekty prinášajúce merateľné a hodnotiteľné výsledky (nové výrobky, služby a technológie) premietnuté do výstupov duševného vlastníctva, ktoré majú komerčné využitie. Doba riešenia projektu je maximálne 24 mesiacov.

Intenzita pomoci je 50-percentná v kategórii priemyselného výskumu. V kategórii experimentálneho vývoja bude prefinancovaných 25 % z oprávnených nákladov. Výnimkou sú malé a stredné podniky, pri ktorých intenzita pomoci môže po splnení špecifických kritérií dosiahnuť až 80-percentnú intenzitu.

Dotácia bude poskytnutá v dvoch etapách. Prvá časť dotácie do výšky maximálne 60 % oprávnených nákladov bude vyplatená po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie obidvomi zmluvnými stranami a zvyšná časť dotácie po ukončení realizácie projektu, po overení dosiahnutých výsledkov, dokumentácie potvrdzujúcej úhradu oprávnených nákladov a oponentskom hodnotení projektu.

Žiadosti o dotáciu je možné podávať do 12. februára 2019. Celkový objem finančných prostriedkov alokovaných pre túto výzvu je 1 127 000 eur. Minimálna výška pomoci na jeden projekt je 50 000 EUR, maximálna úroveň pomoci je ohraničená sumou 330 000 EUR. Dotácia sa poskytuje formou bežných výdavkov a/alebo kapitálových výdavkov. 

Vykonávateľom na strane Slovenskej republiky je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Výzva spolu so súvisiacou dokumentáciou a bližšími informáciami je zverejnená na webovom sídle ministerstva v časti „Dotácie“: https://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2018.

 

MH SR 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk