02. 08. 2022

Vyčerpanie limitu pre pripájanie LZ v MDS

Podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a VÚKVET ministerstvo hospodárstva každoročne stanovuje výšku inštalovaného výkonu pre zdroje s právom na podporu formou doplatku, ktoré je možné pripojiť do sústavy. Zároveň určuje limit pre lokálne zdroje – tie majú úľavu z platby tarify za prevádzkovanie systému, ktorú platia odberatelia elektriny vo svojich účtoch.

Pre rok 2022 bol určený samostatný limit inštalovaného výkonu pre dotované a lokálne zdroje pripojené do miestnych distribučných sústav, a to vo výške 4 MW pre OZE s právom na podporu doplatkom, 2 MW pre kogeneračné zdroje s právom na podporu doplatkom a 20 MW pre lokálne zdroje.

Od 1. apríla 2022 boli vďaka novele zákona uľahčené podmienky pre inštaláciu lokálnych zdrojov. V snahe o lepšie monitorovanie a vyhodnocovanie procesu pripájania lokálnych zdrojov do sústavy bolo zároveň stanovené, že prevádzkovatelia distribučných sústav majú zasielať ministerstvu hospodárstva stanovisko k rezervovanej kapacite lokálneho zdroja, ktoré vydali žiadateľovi o jeho pripojenie. Taktiež majú ministerstvu, rovnako ako regulačnému úradu a OKTE, zasielať zoznam lokálnych zdrojov pripojených v predošlom kalendárnom mesiaci.

Ministerstvo v mesiaci jún požiadalo prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav o zaslanie informácií o vydaných stanoviskách k pripojenie lokálnych zdrojov a ich inštalovanom výkone od začiatku tohto roka. Na základe doručených informácií bolo vyhodnotené, že výška inštalovaného výkonu lokálnych zdrojov, ktoré získali kladné stanovisko na pripojenie do miestnych distribučných sústav, bola do termínu 31. júla 2022 naplnená.

Ministerstvo zároveň eviduje informácie z trhu o aktuálne dlhých čakacích lehotách na dodanie zariadení na výrobu elektriny z OZE a ich inštaláciu, aj z dôvodu vyťaženosti odborných personálnych kapacít pre inštaláciu zariadení, ktoré nestíhajú pokryť zvýšený dopyt. 

Dňom 3. mája 2022 a následne 30. júna 2022 ministerstvo pristúpilo k navýšeniu limitu inštalovaného výkonu pre lokálne zdroje, ktoré je možné v tomto roku pripojiť v regionálnych distribučných sústavách. Rezort hospodárstva priebežne diskutuje s prevádzkovateľom prenosovej sústavy spoločnosťou SEPS o možnostiach navýšenia inštalovaného výkonu ako aj vývoji využívania uvoľnených kapacít. 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk