26. 10. 2023

V rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti sú vyhlásené dve výzvy na podporu vývoja inovatívnych riešení v oblasti digitalizácie a dekarbonizácie

Úrad vlády SR ako vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásil dve výzvy zamerané na podporu vývoja inovatívnych digitálnych riešení a inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie. Sprostredkovateľom, ktorý bude zabezpečovať ich implementáciu, je Ministerstvo hospodárstva SR.

Cieľom výzvy na podporu inovácií v podnikoch prostredníctvom výskumu a vývoja unikátnych digitálnych technológií a riešení s alokáciou 45,32 mil. eur je podpora prechodu na digitálne hospodárstvo v témach, ktoré sú očakávanými aj v tematických prioritách programu Horizont Európa.

Cieľom výzvy na podporu inovácií v podnikoch prostredníctvom výskumu a vývoja unikátnych technológií a riešení v oblasti dekarbonizácie s alokáciou 41,36 mil. eur je podpora zelenej transformácie, dekarbonizácie, ako aj odolnosti a adaptácie na zmenu klímy v témach, ktoré sú zosúladené s prioritnými témami, očakávanými v programe Horizont Európa.

Oprávnenými žiadateľmi pre obe výzvy sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, ktoré zároveň spĺňajú podmienku, že ich projekt v kroku „short proposal (EIC Accelerator Step 1)“ bol predložený v rámci nástroja EIC Accelerator programu Horizont Európa a získal odporučenie predložiť „full proposal (EIC Accelerator Step 2)“ (t. j. v rámci záverečného výsledku hodnotenia (Evaluation Results/Evaluation Summary Report) získal stanovisko „go“).

Výzvy budú uzavreté dňa 15. marca 2024

Podrobnejšie informácie k výzve na podporu vývoja inovatívnych digitálnych riešení nájdete na web stránke www.vaia.gov.sk, konkrétne TU.

Podrobnejšie informácie k výzve na podporu vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie sú tiež k dispozícii na web stránke www.vaia.gov.sk, konkrétne TU.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk