23. 10. 2023

Nová výzva na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy. Cieľom výzvy je zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky.

Výzva bude vyhlásená 3 mesiace (do 15. januára 2024) a je určená pre fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka a podporuje výstavbu/inštaláciu zariadení na výrobu elektriny využitím obnoviteľných zdrojov energie (solárna, veterná, geotermálna energia, energia z biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd). Výzva zároveň umožňuje podporiť ako doplnkovú aktivitu výstavbu nového zariadenia na uskladňovanie elektriny (pripojeného pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z OZE) - batériový systém. 

Podporené môžu byť nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE s celkovým inštalovaným výkonom minimálne 0,5 MW a maximálne 5 MW. Parametre pre batériový systém sú bližšie špecifikované vo výzve.

Maximálna výška podpory na projekt, predmetom ktorého je výlučne nové zariadenie na výrobu elektriny z OZE je 2,5 mil. eur.

Maximálna výška podpory na projekt, predmetom ktorého je okrem nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE aj batériový systém je 5 mil. eur.

Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

Pri vyhodnocovaní žiadostí bude hlavným kritériom podpory nákladová efektívnosť.

Všetky schválené projekty musia zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“, podporené tak budú iba projekty spĺňajúce požiadavky legislatívy EÚ a SR v oblasti ochrany životného prostredia ako aj ostatnej relevantnej legislatívy.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk