20. 10. 2020

Výsledky medziregionálneho programu Interreg Europe

Medziregionálny program Interreg Europe v programovom období 2014 – 2020 nadväzoval na pozitívne skúsenosti získané v programovom období 2004 – 2006 v rámci programu Interreg IIIC a v období 2007 – 2013 v programe Interreg IVC. Program Interreg V-C Europe bol spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj (EFRR) a bol určený pre všetkých 28 členských štátov EÚ a pre Nórsko a Švajčiarsko. Na financovanie z tohto programu boli oprávnené:

  • národné, regionálne alebo miestne verejné orgány
  • iné inštitúcie spravované verejným právom (napr. univerzity, regionálne rozvojové agentúry, organizácie podporujúce podnikanie a pod.)

Program financoval 2 opatrenia:

a) projekty spolupráce – partnerstvá verejných organizácií pochádzajúcich z rozličných európskych krajín, ktoré spolupracujú 3 až 5 rokov, aby si vymieňali svoje skúsenosti s konkrétnou politickou problematikou; každý región zapojený do projektu spolupráce vypracuje akčný plán, ktorý špecifikuje, čo sa v regióne urobí, aby sa zabezpečilo, že sa získané poznatky zo spolupráce uvedú do praxe; projekty musia tiež monitorovať, čo sa stane s akčným plánom, aby videli, ako dobre spolupráca funguje

b) platformy vzdelávajúce v oblasti politík – priestor pre kontinuálne učenie, kde akákoľvek organizácia zaoberajúca sa politikami regionálneho rozvoja v Európe môže nájsť riešenie, ako zlepšiť spôsob, ktorým riadi a implementuje svoje verejné politiky v rámci štyroch prioritných osí programu

Cieľom programu bolo zlepšiť implementáciu regionálnych rozvojových politík a programov, predovšetkým programov spadajúcich pod cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti a, v relevantých prípadoch, aj programov spadajúcich pod cieľ EÚS prostredníctvom podporovania výmeny skúsenosti medzi regionálnymi aktérmi a prostredníctvom vzdelávania sa v oblasti tvorby politík. (Zdroj: grantexpert.sk)

Príklady dobrej praxe slovenských partnerov zapojených do programu Interreg Europe nájdete na:  https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/europska-uzemna-spolupraca/interreg-europe-2014-2020/propagacne-aktivity/interreg-europe-uspesne-riesenia-pre-vsetkych.  Od budúceho roka bude pokračovať ďalší program Interreg Europe 2021-2027, ktorý je v súčasnosti vo fáze schvaľovania. 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk