30. 03. 2017

Zasadal Monitorovací výbor pre program pomoci na vyraďovanie Jadrovej elektrárne V1

Oboznámenie sa so stavom vyraďovania jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach (JE V1) je cieľom monitorovacej misie v dňoch 28. - 31.3.2017, zloženej zo zástupcov Európskej komisie, Európskej banky pre obnovu a rozvoj, Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry, Úradu jadrového dozoru SR, Národného jadrového fondu SR, Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, Slovenskej elektrizačnej sústavy a tiež MH SR. 

Monitorovací výbor, v zmysle vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie o pravidlách uplatňovania pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, Litve a Slovensku na obdobie rokov 2014 – 2020, predstavuje medzinárodne fórum pre monitorovanie jednotlivých projektov podporovaných zo strany EÚ, ako aj celkového progresu vyraďovania JE V1. Na dnešnom zasadnutí v Bratislave jeho členovia hodnotili stav vyraďovania JE V1 aj ďalších súvisiacich projektov prenosovej sústavy so zameraním na financovanie celého procesu až do roku 2025, vrátane ďalšej možnej finančnej podpory EÚ na roky 2020 až 2025. V rámci expertnej časti zasadnutia spoločnosť JAVYS informovala o vývoji jednotlivých aktivít vyraďovania JE V1. Európska komisia skonštatovala, že vyraďovanie elektrárne postupuje v súlade so schváleným harmonogramom.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk