EXPO 2025 OSAKA

 

VEREJNÁ SÚŤAŽ

NA NÁVRH LOGA A DIZAJN MANUÁLU EXPO 2025 OSAKA

 

 

Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje v zmysle §847 – 849 Občianskeho zákonníka verejnú súťaž na návrh oficiálneho loga a dizajn manuálu slovenského pavilónu na Svetovej výstave Expo 2025 Osaka.

Táto súťaž je určená pre študentov všetkých ročníkov vysokých a stredných umeleckých škôl  na Slovensku.

 

Najlepší grafický návrh loga slovenského pavilónu bude ocenený generálnou komisárkou Expo 2025 Osaka.

 

Cieľom je vytvoriť použiteľný, reprezentačný návrh, ktorý bude akcentovať tému Svetovej výstavy Expo 2025 Osaka – Vytváranie budúcej spoločnosti pre naše životy - Posilňovanie spoločnosti.

 

Zmyslom tejto súťaže je podnietiť tvorivosť a súťaživosť študentov a ich zapojenie do spolupráce v medzinárodnom kontexte. 

 

SVETOVÁ VÝSTAVA EXPO 2025 OSAKA – JEJ TÉMA A STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

 

 

Areál Expo sa nachádza v Yumeshime, umelom ostrove na nábreží v Osake, ktorý návštevníkom ponúka výhľad na vnútrozemské more Seto. Expo bude propagované ako spojenie so svetom cez okolité more a oblohu.

 

AREÁL EXPO BUDE PONÚKAŤ MNOŽSTVO PRVKOV

Jednota v rozmanitosti – ako miesto spojenia medzi rôznymi kultúrami a životným štýlom, dokáže nielen osláviť bohatú rozmanitosť, ale aj poskytnúť návštevníkom zážitok zo spojenia za hranicami, Expo uspeje v zdieľaní nádejí na svetlejšiu budúcnosť. 

 

Jedno nebo – je symbolom „spojenia“ medzi rôznymi bytosťami. Všetci na celom svete sa pozerajú na rovnakú oblohu. „Jedno nebo“ spája všetky časti sveta. To je to, čo zdieľajú ľudia na celom svete. Jedno nebo tak predstavuje jednotu v rozmanitosti.

 

TÉMY SVETOVEJ VÝSTAVY EXPO 2025 OSAKA 

 

Téma „Vytváranie budúcej spoločnosti pre naše životy“ núti jednotlivcov premýšľať o tom, ako chcú žiť a ako môžu maximalizovať svoj potenciál. Cieľom tejto témy je tiež podnietiť medzinárodnú komunitu k spoločnej tvorbe pri navrhovaní udržateľnej spoločnosti, ktorá podporuje predstavy jednotlivcov o tom, ako chcú žiť. 

Záchrana životov, Posilnenie životov a Spájanie životov sú tri podtémy výstavy Expo. Japonská kultúra je už dlho založená na presvedčení, že akýkoľvek materiál, od všetkých živých tvorov až po kamienok pozdĺž cesty, má svoj vlastný život. S ohľadom na túto skutočnosť výstava Expo víta zváženie „života“ nielen pre ľudské bytosti, ale aj v širšom zmysle rozmanitých výtvoroch a prírode, ktoré obklopujú ľudí.

Koncept Expo 2025 Osaka Kansai je „People's Living Lab (Laboratórium života ľudí)“ predstavuje prístup Expo k uvedeniu jeho témy do praxe a slúži ako návod na praktickú realizáciu projektov. Najvýraznejšou charakteristikou Expo bude snaha podať realistický obraz budúcej spoločnosti nielen myslením, ale aj konaním. 

Logo slovenského pavilónu na Svetovej výstave Expo 2025 Osaka má byť komunikatívne, zrozumiteľné a aplikovateľné a má vystihovať špecifický charakter, kultúru, tradície a hodnoty Slovenska.  

Rámcovým kritériom pre hodnotenie daného návrhu bude jeho originálnosť a výstižnosť ako aj komplexné prepojenie tém Expo a prezentácie SR. Logo bude vybrané nezávislou 5-člennou odbornou komisiou za účasti zástupcov vyhlasovateľa. 

Víťazný návrh bude odmenený finančnou odmenou 1 000 EUR a súčasne sa po prípadných zmenách a úpravách vykonaných na základe dohody medzi vyhlasovateľom a autorom stane oficiálnym logom slovenského pavilónu na Svetovej výstave Expo 2025 Osaka a bude používané na účely externej komunikácie – elektronické a printové propagačné a prezentačné materiály a iné.

Odmena za vypracovanie loga v požadovaných grafických formátoch a licenciou na neobmedzené využite loga bude víťaznému účastníkovi vyplatená na základe Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy vrátane nákladov víťazného účastníka plynúcich z prípadných požiadaviek vyhlasovateľa na úpravu predloženého návrhu.

 

ATRIBÚTY LOGA 

  • návrh loga je originálnym dielom autora/študenta prípadne kolektívu autorov
  • návrh musí byť použiteľný v rôznych veľkostiach, farebnej aj čiernobielej verzii
  • pri farebnom návrhu je potrebné predložiť aj jeho čiernobielu verziu, resp. variantné použitie v kontúrach a súčasne design manuál

 

PODMIENKY SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV 

•         autor môže prihlásiť aj viac samostatných návrhov loga 

•         návrhy musia byť spracované a doručené do uzávierky v danom rozsahu

•         v prípade, ak bude logo obsahovať slovné vyjadrenie, je potrebné, aby bolo v anglickom a japonskom jazyku

•         návrh v elektronickej podobe (vektorový formát, PDF) vo farebnom, 1-farebnom a čiernobielom vyhotovení (negatív, pozitív) vo formáte A3 (variantné rozmery loga: 15 x 15cm, 2 x 2cm)

•         definovanie použitých farieb - základné a doplnkové farby, pre tlač (vzorkovník PANTONE/CMYK, RGB)

•         varianty a použitie loga v rámci autorského "dizajn-manuálu", základná typografia

•         krátky opis významu navrhnutého loga

•         kontaktné údaje autora - meno a priezvisko autora, adresa, mobil. číslo, e-mail

•         vyhlásenie účastníka o autorstve predložených súťažných návrhov

 

UZÁVIERKA NÁVRHOV 

Študenti musia poslať svoje návrhy najneskôr do 22.09.2023.

Návrhy v elektronickej forme zasielajte na e-mail: michaela.kovacicova@mhsr.sk

Návrhy vyhodnotí odborná porota najneskôr do 30.09.2023.

 

Udelenie ceny a diplomy študentom svojou pečiatkou a podpisom potvrdí generálna komisárka Expo 2025 Osaka. Odovzdanie cien sa uskutoční v októbri 2023.

 

Podrobnejšie informácie si možno vyžiadať na adrese:

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

email: michaela.kovacicova@mhsr.sk

 

Ďalšie informácie:

a)  Všetky náklady spojené s prípravou a predložením návrhu znáša účastník bez nároku na finančnú  náhradu voči vyhlasovateľovi.

b) Vyhlasovateľ sa v plnom rozsahu zaväzuje rešpektovať autorské práva autorov návrhov v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení.

c)  Vyhlasovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu účastník poskytol; na tento účel účastník označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné, a ktorými môžu byť v tomto postupe výhradne iba obchodné tajomstvo, technické riešenia, predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien. Tým nie sú dotknuté ustanovenia ZVO ukladajúce vyhlasovateľovi oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, zverejňovať dokumenty a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

d)  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiaden návrh. O takomto postupe bude vyhlasovateľ účastníkov informovať spolu s odôvodnením.

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk