18. 08. 2016

Vláda schválila návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií

Cieľ predloženého návrhu zákona je nastaviť presné a jasné postupy na vykonávanie medzinárodných sankcií v podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom na zaistenie finančných a iných aktív sankcionovaných osôb, presná špecifikácia právomocí a povinností kompetentných orgánov v oblasti vykonávania medzinárodných sankcií, úprava postupu pri zaradení a vyradení na/zo zoznamov sankcionovaných osôb na úrovni Európskej únie alebo Bezpečnostnej Rady OSN, informovanie osôb o zaradení, vyradení, ako aj právo odvolania sa a obhajoby pre tieto osoby a stanovenie právomoci štátnych orgánov v procese zaistenia finančných a iných aktív teroristov a sankcionovaných osôb.
             
Doteraz účinný zákon č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu a po sprísnení legislatívy na pôde EÚ a BR OSN v oblasti boja proti financovaniu terorizmu už nezodpovedá prijatým záväzkom Slovenskej republiky a nie je v súlade so 40 odporúčaniami finančnej akčnej skupiny FATF v oblasti zaistenia (zmrazovania) finančných a iných aktív teroristov a sankcionovaných osôb. Revidovaná legislatíva vyžaduje od členských štátov, aby zaviedli efektívne postupy pre zaistenie finančných a iných aktív sankcionovaných osôb, čo znamená, aby k zaisteniu predmetných aktív došlo bezodkladne a bez výstrahy označených osôb, ktorých zoznam zverejňuje BR OSN a ktorý je následne implementovaný do nariadení EÚ.
Jeden z najzávažnejších nedostatkov, pre ktorý bola Slovenská republika kritizovaná,  je práve neplnenie odporúčania vo vzťahu k vykonávaniu medzinárodných sankcií – špeciálne odporúčanie III (Zmrazenie a zabavenie finančných prostriedkov a aktív teroristov). Preto vznikla potreba vytvoriť na národnej úrovni mechanizmus na zmrazovanie finančných zdrojov a aktív teroristov alebo sankcionovaných osôb s cieľom eliminovať zneužívanie finančného systému SR na aktivity súvisiace s terorizmom. 
  
Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk