26. 08. 2016

Slovensko je lepšie pripravené zvládnuť núdzový stav v dodávkach plynu

Spotreba zemného plynu v Slovenskej republike v roku 2015 bola takmer 4,8 mld. m3. Zhruba 98 % z nej zabezpečoval import. Domáca ťažba zemného plynu v roku 2015 dosiahla 86 mil. m3 a má klesajúci trend. Na Slovensku je v súčasnosti viac ako 1,5 milióna odberateľov plynu.
 
V rámci zabezpečenia štandardov bezpečnosti dodávky plynu pre chránených odberateľov na Slovensku by povinnosti v zmysle požiadaviek zákona o energetike  v období od 1. novembra 2016 do 31. marca 2017 mali byť plne zabezpečená plynom uskladneným v zásobníkoch, plynom vyrobeným na vymedzenom území a na základe zmlúv o výpomocných dodávkach využitím cezhraničnej kapacity sietí. V zásobníkoch zemného plynu, bolo k 5. augustu 2016 uskladnených 3,2 mld. m3  čo je viac ako 82 % z celkovej kapacity.
 
Okrem legislatívnych opatrení štát, aj plynárenské spoločnosti zrealizovali, resp. pokračujú v  strednodobých  a dlhodobých opatreniach, predovšetkým v projektoch, ktoré diverzifikáciou zdrojov a prepravných ciest zabránia obmedzeniu dodávok plynu pre slovenských odberateľov tak sa to stalo pred siedmimi rokmi. Ide o možnosti reverzných tokov plynu z Českej republiky, z Rakúska a z Maďarska, ako aj príprava slovensko-poľského plynárenského prepojenia.
 
Slovensko podporilo projekty prepojenia s Maďarskom i projekty reverzného toku z Českej republiky a Rakúska. Taktiež podporilo projekt technických úprav na umožnenie reverzného toku v slovenskej prepravnej sieti prevádzkovanej spoločnosťou Eustream, a.s. a projekt spoločnosti NAFTA a.s., ktorý umožní zvýšenie objemu dodávok plynu zo zásobníka do prepravnej siete v čase krízy. Slovensko presadzuje aj projekt plynovodu Eastring, prepojenia západoeurópskych trhov s krajinami predovšetkým juhovýchodnej Európy, ktorý by významne prispel k zvyšovaniu bezpečnosti dodávok plynu, ako aj k integrácii trhov s plynom v našom regióne.
 
Správa o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie popisuje aktuálny stav v odvetví plynárenstva v Slovenskej republike v oblasti zásobovania zemným plynom, uskladňovania zemného plynu, platnej legislatívnej úpravy povinností prevádzkovateľov plynárenských zariadení v oblasti technickej bezpečnosti ako aj postupov pri krízovej situácii v plynárenstve a takisto aj povinnosti dodávateľov zabezpečiť štandard bezpečnosti dodávok plynu v zmysle zákona o energetike. Minister hospodárstva ju v zmysle uznesenia vlády predkladá každoročne do 31. augusta.
 
Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk