Správy o stave podnikateľského prostredia v SR

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike sa vypracúva každoročne a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ju predkladá na rokovanie vlády SR k 31. decembru.

Cieľom tohto dokumentu je charakterizovať stav a vývoj podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v komparácii jeho hodnotenia Svetovou bankou a ďalšími medzinárodnými hodnotiacimi organizáciami a zároveň vyšpecifikovať a poukázať na niektoré problémy ovplyvňujúce kvalitu slovenského podnikateľského prostredia a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie, resp. zmiernenie ich vplyvu.

Podľa hodnotenia Doing Business 2017 sa celková kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku mierne zlepšila i napriek tomu, že nastal pokles takmer vo všetkých jeho indikátoroch. Viac informácií v Správe o stave podnikateľského prostredia, ktorú vzala vláda SR na vedomie 11. januára 2017 a ktorá charakterizuje stav a vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku v roku 2016.

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR (2016)

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návhrmi na jeho zlepšovanie (2015)

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie (2014)

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie (2013)

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie (2012)

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s nárvhmi na jeho zlepšovanie (2011)

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s nárvhmi na jeho zlepšovanie (2010)

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk