Virtuálny účet regulácií

aktualizované: 6. 5. 2022

 

Dňa 1. 6. 2021 vstúpila do platnosti aktualizovaná Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej "aktualizovaná jednotná metodika"), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 234/2021 zo dňa 5. 5. 2021.

Aktualizáciou jednotnej metodiky boli v Slovenskej republike zavedené princípy one-in-one out, resp. one-in-two-out (1in1out, resp. 1in2out), ktoré boli pre účely jednotnej metodiky nazvané ako mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov. Tento mechanizmus je ustanovený v bode 6 aktualizovanej jednotnej metodiky (bližšie informácie nájdete na nasledovnom odkaze).

V zmysle bodu 6.10 aktualizovanej jednotnej metodiky je za účelom vedenia evidencie zavedených a odstránených regulácií zriadený tzv. virtuálny účet regulácií osobitne pre každého predkladateľa podľa bodu 1.1 jednotnej metodiky.

Správcom virtuálnych účtov je MH SR, ktoré ich bude viesť a na mesačnej báze aktualizovať a uverejňovať na svojom webovom sídle. Virtuálne účty obsahujú údaje zaslané predkladateľmi podľa bodov 6.7 a 6.8 aktualizovanej jednotnej metodiky.

 

Virtuálny účet regulácií

Virtuálny účet (XLS) - aktualizácia k 1. 5. 2022

 

Zoznam predkladateľov:

  • všetky ministerstvá;
  • ostatné ústredné orgány štátnej správy: PMÚ, ŠÚ, ÚGKK, ÚJD, ÚNMS, ÚVO, ÚPV, SŠHR, NBÚ;
  • Úrad vlády SR (podpredseda vlády SR pre legislatívu);
  • Úrad na ochranu osobných údajov;
  • Generálna prokuratúra;
  • Najvyšší kontrolný úrad;
  • Národná banka Slovenska;
  • Sociálna poisťovňa.

Samostatný virtuálny účet je zriadený i pre NR SR/ poslanecké návrhy zákonov. Povinnosť kompenzovať náklady zavádzané poslaneckými návrhmi zákonov však nebude mať NR SR, ale predkladateľ určený v zmysle čl. 31 Legislatívnych pravidiel vlády SR (viď bod 6.8 aktualizovanej jednotnej metodiky).

 

Kontakt:

1in2out@mhsr.sk

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk