Národné kontaktné miesto

Smernice OECD pre nadnárodné podniky (ďalej len Smernice) obsahujú súbor odporúčaní z oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov adresovanej vládami nadnárodným spoločnostiam, ktoré sú aktívne na medzinárodných trhoch. Smernice boli vytvorené členmi OECD v spolupráci so zástupcami zamestnávateľských a zamestnaneckých zväzov a mimovládnym sektorom. Ide o vôbec najkomplikovanejší nástroj svojho druhu, ktorého signatármi je v súčasnosti 46 štátov a jedna medzinárodná organizácia. Dodržiavanie doporučení zakotvených v Smerniciach je zo strany podnikov dobrovoľné a nie je právne vymáhateľné.

Od iných, podobných nástrojov sa Smernice líšia hlavne tým, že pre ich implementáciu sa štáty zaviazali zriadiť „Národné kontaktné miesta“, ktorých hlavnou činnosťou je:

- zvyšovanie povedomia o Smerniciach medzi dotknutou verejnosťou a

- napomáhať zmierlivo riešiť prípady, v ktorých je namietané porušenie Smerníc.

Hlavnými nositeľmi medzinárodných investícií, ktoré sú motorom prispievajúcim k rastu globálnej ekonomiky, sú nadnárodné spoločnosti. Kľúčové prínosy nadnárodných spoločností je možné vidieť v tvorbe pracovných miest, rozvoji ľudského potenciálu, efektívnej distribúcii kapitálu, transfere technológií, znalostiach a schopnostiach, ktoré podstatným spôsobom prispievajú k hospodárskemu rozvoju ako hostiteľským, tak aj domovským štátom. Napriek nepopierateľnej pozitívnej úlohe, ktorú zohrávajú nadnárodné spoločnosti v rámci ekonomického rozvoja, vynárajú sa s prehlbujúcou sa globalizáciou aj obavy z toho, akým spôsobom dopadajú ich aktivity na spoločnosť, v rámci ktorej pôsobia. Členské štáty OECD, ktoré dlhodobo uznávajú, že zodpovedné správanie je kľúčovou súčasťou otvorenej medzinárodnej investičnej klímy, sa rozhodli v 70. rokoch minulého storočia vytvoriť Smernice OECD ako nástroj, ktorých cieľom je napomáhať posilňovať vzájomnú dôveru medzi nadnárodnými podnikmi a spoločnosťou a zvyšovať tým príspevok nadnárodných podnikov k udržateľnému rozvoju.

Smernice vedú nadnárodné podniky k tomu, aby predchádzali a zamedzovali negatívnym dopadom svojich činností na spoločnosť, a to prostredníctvom minimálnych štandardov správania, ktoré by mali nadnárodné spoločnosti dodržiavať bez ohľadu na to, kde pôsobia.

Základné oblasti, ktorým sa Smernice venujú sú:

- sprístupňovanie informácií,

- ľudské práva,

- zamestnanosť a pracovnoprávne vzťahy,

- životné prostredie,

- boj s korupciou,

- záujmy spotrebiteľov,

- veda a technológie,

- hospodárska súťaž,

- dane.

Národné kontaktné miesto (NKM) je zriaďované s cieľom implementovať Smernice OECD pre nadnárodné podniky a jeho hlavné úlohy sú:

- rozširovať povedomie o Smerniciach medzi dotknutou verejnosťou,

- vybavovať otázky týkajúce sa Smerníc,

- napomáhať nachádzať riešenia v tzv. špecifických prípadoch, ktoré sa týkajú implementácie Smerníc, pričom špecifickým prípadom sa rozumie upozornenie podané na NKM ohľadne nadnárodného podniku, v ktorom je namietané porušenie Smerníc,

- spolupracovať o ostatnými NKM pri riešení špecifických prípadov ako aj v akýchkoľvek ďalších záležitostiach týkajúcich sa Smerníc.

Národné kontaktné miesto pre smernice OECD pre nadnárodné podniky

sekretariát

Ministerstvo hospodárstva SR

sekcia stratégie

odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Tel.: +421 2 4854 2309

E-mail: nkm@mhsr.sk

web: www.mhsr.sk

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk