Národné kontaktné miesto

                                                                                                                  ENGLISH version

Národné kontaktné miesta pre zodpovedné správanie podnikov (NKM pre RBC) sú agentúry zriadené vládami. Agentúry majú dvojaký mandát:

  • propagovať a zvyšovať povedomie o Smerniciach OECD pre nadnárodné spoločnosti a s tým súvisiace usmernenia v oblasti náležitej starostlivosti

Aby si komunita spoločností a „stakeholderov“ (zainteresovaných strán) bola vedomá toho, aké sú očakávania od vlád prikláňajúcich sa k Smerniciam, od NKM pre RBC sa vyžaduje, aby šírili povedomie o týchto Smerniciach a s nimi súvisiacich všeobecných, ako aj sektorových usmerneniach o náležitej starostlivosti. Súčasťou mandátu je aj propagácia Smerníc v rámci vládnych a mimovládnych agentúr, ako aj v rámci koherencie politík. Sieť NKM nadobúda čoraz viac na významnosti z hľadiska jej zapojenia do politík súvisiacich s RBC v rámci tvorby národných akčných plánov pre podnikanie a pre ľudské práva, ako aj z hľadiska ich dôležitej úlohy poskytovania odpovedí na otázky týkajúce sa najrôznejších regulačných zmien relevantných pre RBC.

  • zaoberať sa prípadmi (označovanými oficiálne ako „špecifické prípady) ako mimosúdnym mechanizmom riešenia sporov

Do siete NKM pre RBC je ku koncu roka 2023 zapojených 51 vlád. Všetky príslušné vlády prikláňajúce sa k Smerniciam OECD majú povinnosť zriadiť NKM. Aparát NKM dnes tvorí sieť a komunitu odborníkov, ktorí sa zaoberajú širokou škálou dopadov potenciálne plynúcich z obchodnej činnosti spoločností alebo činností ich dodávateľských reťazcov. V roku 2020 oslávil tento mimosúdny mechanizmus na riešenie sťažností 20-ročné výročie a NKM po celom svete dodnes vyriešili viac ako 600 špecifických prípadov. Proces špecifických prípadov sa riadi procesnými usmerneniami, ktoré sú prílohou Smerníc a je navrhnutý tak, aby bol jednoduchý a flexibilný. 

Slovensko je členom OECD od roku 2000 a NKM tu bolo zriadené na základe Rozhodnutia č.3/2016 ministra hospodárstva Slovenskej republiky v roku 2016 ako stála pracovná skupina pri Ministerstve hospodárstva. NKM v jeho práci pomáha Sekretariát, ktorý je zriadený na Odbore európskych záležitostí a obchodnej spolupráce.

 Sekretariát NKM

 Ministerstvo hospodárstva SR

 Sekcia zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí

 Odbor európskych záležitostí a obchodnej spolupráce

  

Mlynské nivy 44/a                           tel.: +421 2 4854 7367  

           827 15 Bratislava 212                     e-mail: nkm@mhsr.sk

Slovenská republika                        web: www.mhsr.sk

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk