Stratégie a politiky

 

Stratégia hospodárskej politiky do roku 2030

Stratégia hospodárskej politiky do roku 2030 bola prijatá uznesením vlády SR č. 300/2018 dňa 27.6.2018.

Cieľom dokumentu je určiť strategické smerovanie hospodárskej politiky s výhľadom do roku 2030, ktoré poskytne predstavu o ďalšom vývoji a rozvoji hospodárstva Slovenskej republiky v kľúčových oblastiach: Rozvoj ľudského kapitálu; Technologické zmeny a podpora inovatívneho potenciálu; Environmentálna a energetická efektívnosť hospodárstva; Rozvoj podnikateľského prostredia; Regionálny rozvoj a pôdohospodárstvo.

1. Akčný plán pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo SHP 2030

1.AP SHP 2030 bol prijatý uznesením vlády SR č. 605/2019 dňa 10.12.2019.

Dokument rozpracováva stanovené opatrenia v kľúčových oblastiach SHP 2030 do konkrétnych úloh potrebných pre naštartovanie procesov veúcich ku štrukturálnym zmenám v rámci hospodárstva SR a zvýšenie atraktivity investičného prostredia na Slovensku. 1. AP SHP 2030 obsahuje celkovo 31 základných úloh a 8 úloh reagujúcich na aktuálnu dynamiku vývoja v hospodárstve SR, ktorých plnenie je stanovené najneskôr do roku 2021.

 

Dokumenty a ďalšie nadväzujúce aktivity

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk