06. 02. 2017

Spotrebiteľské centrum n. o. nepomáha spotrebiteľom, ale ich zavádza

Nezisková organizácia Spotrebiteľské centrum n.o. dezinformuje a zavádza občanov-spotrebiteľov. Nevenuje sa účelu, na ktorý vznikla, ale otázky občanov doručené cez jej portál spotrebitelska-poradna.sk posiela ďalej na vybavenie zamestnancom Ministerstva hospodárstva SR, dokonca na nich presmerovala aj svoje telefónne číslo. Ministerstvo sa dôrazne dištancuje od takýchto aktivít Spotrebiteľského Centra n.o. a z dôvodu negatívnych skúseností s touto organizáciou odporúča spotrebiteľom obrátiť sa v prípade potreby na iné spotrebiteľské združenia.

Spotrebitelia, ktorí sa obrátili na neziskovú organizáciu Spotrebiteľské Centrum n.o. so žiadosťou o poradenstvo alebo pomoc pri riešení svojich spotrebiteľských problémov, môžu zostať bez odpovede. Spotrebiteľské Centrum n.o. z dôvodu údajného nedostatku finančných prostriedkov na svoju činnosť informovalo dňa 1.2.2017 prostredníctvom svojej webovej stránky, že nebude odpovedať na doručené otázky a podnety spotrebiteľov, ale očakáva, že budú zodpovedané priamo cez jeho platformu zamestnancami Ministerstva hospodárstva SR. Najnovšie dokonca Spotrebiteľské Centrum n.o. presmerovalo svoj telefonický kontakt na Odbor ochrany spotrebiteľa MH SR.

 

Spotrebiteľské centrum n.o. poukazuje na údajnú diskrimináciu tejto neziskovej organizácie pri poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu. Ministerstvo hospodárstva SR však postupuje podľa platnej a účinnej právnej úpravy, podľa ktorej Spotrebiteľské centrum n.o. nespĺňa podmienky na poskytnutie dotácie. Len pripomíname, že v minulých rokoch Spotrebiteľské centrum n.o. o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu ani nežiadalo. 

 

Upozorňujeme spotrebiteľskú verejnosť, že nezisková organizácia Spotrebiteľské Centrum n.o. je súkromný subjekt, s ktorým nemá Ministerstvo hospodárstva SR žiaden právny vzťah ani nadviazanú spoluprácu. Prevádzkovanie portálu spotrebitelska-poradna.sk je výlučne súkromnou iniciatívou tejto neziskovej organizácie, pričom zamestnanci Ministerstva hospodárstva SR nie sú oprávnení poskytovať poradenstvo v mene Spotrebiteľského Centra n.o. na základe podnetov doručených cez elektronický systém spotrebitelska-poradna.sk, prevádzkovaný Spotrebiteľským centrom n.o. Podnety spotrebiteľov sú Ministerstvu hospodárstva SR preposielané z portálu spotrebitelska-poradna.sk bez akýchkoľvek kontaktných údajov občanov, ministerstvo tak ani nemá možnosť spotrebiteľom priamo odpovedať.

 

Ministerstvo hospodárstva SR sa dôrazne dištancuje od aktivít Spotrebiteľského Centra n.o. a z dôvodu negatívnych skúseností s touto organizáciou odporúča spotrebiteľom obrátiť sa v prípade potreby na iné spotrebiteľské združenie (ich informatívny zoznam je zverejnený na webovej stránke ministerstva), prípadne priamo na  zamestnancov odboru ochrany spotrebiteľa Ministerstva hospodárstva SR, ktorí v rozsahu pôsobnosti ministerstva poskytujú informácie o právach a povinnostiach spotrebiteľov. V prípade cezhraničného sporu môžu spotrebitelia kontaktovať aj Európske spotrebiteľské centrum v SR (http://www.esc-sr.sk/).

 

Pre úplnosť uvádzame, že Ministerstvo hospodárstva SR vyčlenilo na rok 2017 zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na podporu spotrebiteľských združení vo forme dotácie vo výške 80 000 eur. V porovnaní s rokmi 2014 a 2015, keď bolo pre spotrebiteľské združenia vyčlenených len 20 000 eur a predchádzajúcim rokom, v ktorom dostali spotrebiteľské združenia podporu v sume 50 000 eur, tak ide o zásadné zvýšenie objemu finančných prostriedkov na podporu dobrovoľníckych aktivít zameraných na pomoc spotrebiteľom oproti ostatným rokom. V možnostiach štátneho rozpočtu však nie je poskytovať finančnú podporu všetkým 135 občianskym združeniam a jednej neziskovej organizácii, ktoré sa podľa dostupných údajov venujú ochrane spotrebiteľov.

 

Považujeme za dôležité zdôrazniť, že na poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu nie je právny nárok. Všetky združenia vznikajú s vedomím, že sú súkromnými subjektmi, ktoré existujú nezávisle od štátu, svoju činnosť vykonávajú samostatne a na vlastnú zodpovednosť. Nie je preto dôvodné, ak sa súkromný subjekt spolieha na financovanie svojej činnosti výlučne alebo najmä zo štátnych zdrojov. Ak subjekt, ktorý vznikne sa účelom poskytovania bezplatného právneho poradenstva spotrebiteľom, má úmysel svoju činnosť prenášať na štát, je namieste zvážiť, či takýto subjekt napĺňa účel svojej existencie. 

 

 

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk