Investičná pomoc v NRO

V zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je najmenej rozvinutým okresom (NRO) okres zapísaný v zozname NRO.

Zoznam NRO vedie a na svojej webovej stránke zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733 

Na účely podpory regionálneho rozvoja NRO sa na investičné zámery realizované v NRO v oblasti priemyselnej výroby vzťahujú zvýhodnené podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.

Zvýhodnené podmienky na poskytnutie investičnej pomoci môže využiť investor, ktorý realizuje investičný zámer v okrese, ktorý bol zapísaný v zozname NRO v deň predloženia žiadosti o investičnú pomoc Ministerstvu hospodárstva SR.

Rovnako ako pri realizácii investičných zámerov v okresoch, ktoré nie sú NRO, platí, že na regionálnu investičnú pomoc nie je právny nárok.

Základné informácie o investičnej pomoci na podporu realizácie investičných zámerov v NRO sa nachádzajú v informačnej brožúre Ministerstva hospodárstva SR.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk