Živnosti, ktoré môže podnikateľ registrovať

Fyzické osoby, ktoré spĺňajú len všeobecné podmienky, si môžu založiť voľnú živnosť. Fyzické osoby, ktoré spĺňajú všeobecné aj osobitné podmienky môžu založiť, okrem voľnej živnosti, aj remeselnú alebo viazanú živnosť.

Všeobecné podmienky musí vždy spĺňať fyzická osoba, ktorá si chce založiť na podnikanie živnosť. Ak nespĺňa osobitné podmienky (napr. nie je vyučená v odbore), môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý ich spĺňať bude.

 

Voľné – nie je potrebné splniť podmienku odbornej spôsobilosti

Kompletné informácie o voľných živnostiach je možno nájsť vrátane aj ich zoznamu  a obsahovej náplne na stránkach  MV SR: https://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie

Záujemca o získanie oprávnenia na prevádzkovanie voľných živností preukazuje len splnenie všeobecných podmienok. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje.

V zozname sú  odporúčané označenia najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Zoznam je možné použiť ako pomôcku pri výbere vhodnej živnosti pre  podnikanie, no nie je záväzný.

 

Remeselné - je potrebné splniť podmienku odbornej spôsobilosti získanú vyučením v odbore

Remeselnými živnosťami sú tradičné živnosti,  ktoré  sú uvedené v prílohe č. 1 k živnostenskému zákonu č. 455/1991 Zb.:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455

Na prevádzkovanie  remeselných živností je potrebné splniť odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru

Ak podnikateľ nespĺňa podmienku vyučenia v odbore, môže preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti náhradným spôsobom, (§ 22 živnostenského zákona) na základe získaného vzdelania a praxe.

Pre vybrané remeselné živnosti, ktoré sú zaradené  do niektorého zo zoznamu I alebo III je možné preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti na základe uznania odbornej praxe. Viac info tu:

https://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie

V prípade, ak podnikateľ nesplní podmienku odbornej spôsobilosti ani náhradným spôsobom, remeselnú živnosť môže prevádzkovať prostredníctvom zodpovedného zástupcu (odkaz na paragraf). 

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom prostredníctvom ktorej je zabezpečené odborné vykonávanie živnosti. Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a musí mať bydlisko na území SR. Zodpovedný zástupca musí byť počas prevádzkovania živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi, to neplatí, ak ním je manžel/ka podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník, alebo ak ide o obec, jej starosta. 

 

Viazané - je potrebné splniť podmienku odbornej spôsobilosti získanej inak

Zoznam viazaných činností je obsahom prílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455

Podmienkou pre ich prevádzkovanie je okrem všeobecných podmienok aj odborná spôsobilosť. Spôsob preukázania odbornej spôsobilosti pre jednotlivé viazané živnosti určuje  príloha č. 2 Živnostenského zákona.

Informácie o viazaných činnostiach (konanie o uznaní odbornej praxe, konanie o uznaní odbornej kvalifikácie) sú dostupné na stránke MV SR:

https://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk