20. Znížiť administratívnu záťaž podnikateľov v nadväznosti na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Súčasný stav:          Podľa súčasnej právnej normy je zavedená tzv. rozšírená zodpovednosť výrobcov. To znamená, že výrobca je ten, kto uviedol vyhradený výrobok  prvýkrát na trh SR. Výrobca je povinný sa o tento výrobok postarať počas všetkých fáz životného cyklu výrobku, od jeho výroby až po spotrebu a vznik odpadu. Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa vzťahuje na tzv. vyhradené výrobky, teda: obaly, neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, pneumatiky, vozidlá. Povinná osoba zo zákona o obaloch spadá podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) pod pojem výrobca obalov aj keď žiadny obal nevyrába: povinná osoba je teda výrobca obalov. Medzi povinnosti výrobcov vyhradených výrobkov patri okrem iného aj viesť evidenciu, archiváciu a ohlasovanie MŽP SR.

 

Dôvod zmeny:         Z diskusie s podnikateľskou obcou vyplynula potreba vytvorenia elektronického evidenčného systému podľa § 103 zákona o odpadoch, ktorý by prepájal štátnu správu, prevádzkovateľov a spoločnosti podnikajúce v oblasti nakladania s odpadmi, čím by došlo k zníženiu nutnosti papierového zaťaženia prevádzkovateľov a spoločností podnikajúcich v oblasti nakladania s odpadmi, duplicitného zasielania totožných údajov na rôzne inštitúcie (napr. zasielanie sprievodných listov nebezpečných odpadov, hlásení o nakladaní s odpadmi, potvrdenia o zhodnotení odpadov - šrotu, výkazníctvo o obaloch, atď.). Prínosom by bolo aj zlepšenie informovanosti prevádzkovateľov o možnostiach iných spoločností podnikajúcich v oblasti nakladania s odpadmi pri rozhodovaní ako nakladať s produkovanými odpadmi.

 

Termín plnenia:     31. 12. 2018

 

Zodpovedný:          Ministerstvo životného prostredia SR

 

Prínos:                 Očakáva sa zjednodušenie prístupnosti, časová úspora a tiež úspora finančných nákladov oproti predkladaniu dokumentov papierovo. Zavedením elektronického vykazovania sa okrem časovej úspory cca 20 min., ušetrí aj cca 1,9 eur na jedného podnikateľa a jednu povinnosť pri ohlasovaní MŽP SR.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk