17. Zaviesť možnosť získať výpis zo živnostenského registra na integrovaných obslužných miestach občana (IOMO)

Súčasný stav:    Momentálne je možné získať výpis zo živnostenského registra na odboroch živnostenského podnikania okresných úradov listinne alebo elektronicky. K elektronickému podaniu posielanému na okresné (živnostenské) úrady sa vyžaduje: registrácia žiadateľa na Ústrednom portáli verejnej správy SR, kvalifikovaný elektronický podpis, vyplnenie príslušného elektronického formulára a jeho podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom navrhovateľa, naskenované prílohy k návrhu podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom navrhovateľa.

IOMO má slúžiť na vybavovanie úradných záležitostí. IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste, kde je možné vybaviť: Výpis/Odpis z registra trestov; Výpis z Listu vlastníctva; Výpis z Obchodného registra. Služby IOMO sú v súčasnosti dostupné na viac ako 600 pobočkách Slovenskej pošty, pričom IOMO postupne vznikne v ďalších 973 mestách a obciach s matrikou, 38 obciach bez matriky a 80 klientskych centrách Ministerstva vnútra SR. Ďalšie rozšírenie tejto siete pracovísk v budúcnosti nie je vylúčené.

 

Dôvod zmeny:         Zlepšenie postavenia SR v hodnotení Svetovej banky Doing Business.

 

Termín plnenia:     31. 12. 2018

 

Zodpovední:     Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR

 

Prínos:                   Získanie výpisu zo živnostenského registra aj na obslužnom mieste občana IOMO, službu poskytuje Slovenská pošta na pracoviskách rovnomerne rozmiestnených po celom Slovensku. Úspora času vzhľadom na možnosť vybavenia na jednom mieste.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk