28. Zaviesť možnosť predvyplnenia daňového priznania k motorovému vozidlu Finančnou správou SR

Priorita PVV:         S cieľom zvýšenia efektivity správy daní a účinnosti daňových kontrol vláda podporí ďalší rozvoj procesov elektronizácie finančnej správy aj so zameraním na elektronickú výmenu potrebných informácií s daňovými správami iných štátov..

 

Súčasný stav:          Daňovník pri vypĺňaní daňového priznania k motorovému vozidlu musí vypĺňať údaje o vozidle pre správne vypočítanie dane.

 

Termín plnenia:     01. 02. 2019

 

Zodpovedný:          Ministerstvo financií SR

 

Prínos:                     Zasielanie predvyplnených elektronických daňových priznaní k dani z motorového vozidla daňovníkom s povinnosťou elektronického doručovania do elektronickej schránky daňovníka; povinnosť daňovníka podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel tým nie je dotknutá. Vo vygenerovanom daňovom priznaní budú predvyplnené všetky údaje zo spracovaných daňových priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, (vrátane údajov o vozidle a dani a údaje z neštruktúrovaných oznámení o zániku daňovej povinnosti daňovníka), čím dôjde k časovej úspore.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk