15. Zaviesť jednotný formulár na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia, ktoré pomôžu zefektívniť proces stavebného konania

Priorita PVV:      Vláda sa zameria aj na celkové znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov v stavebníctve.

                               Medzi ďalšie priority vlády bude patriť zjednodušenie pravidiel a skrátenie stavebného konania, zlepšenie informačného systému o realizovaných stavbách zavedením jednotných formulárov na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia.

 

Súčasný stav:          Povinnosť podať žiadosť o stavebné povolenie ukladá § 54 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. V súčasnosti jednotný formulár neexistuje. Navrhované formuláre budú jednotné pre územie Slovenska, pre všetky stavebné úrady.

 

Dôvod zmeny:     Zjednotenie aplikačného postupu stavebných úradov, zrýchlenie a zefektívnenie povoľovacieho postupu.

 

Termín plnenia:     31. 12. 2019

 

Zodpovedný:          Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 

Prínos:              Zníženie administratívneho zaťaženia podnikania, úspora časových nákladov vypĺňania dvoch obsahovo podobných formulárov.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk