35. Zabezpečovať prístup k informáciám podľa čl. 7 smernice č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu zameraných na oblasť voľného pohybu služieb na vnútornom trhu

Priorita PVV:         Zlepšovanie podmienok v oblasti podnikateľského prostredia.

 

Súčasný stav:          Prevažná časť požadovaných informácií bola spracovaná a zverejnená najmä na webovom sídle MV SR, v časti e-JKM (umožňujú vybaviť viaceré formality na podnikanie na jednom mieste) a tiež na webovom sídle MH SR v časti vnútorný trh, obchod a služby.

 

Dôvod zmeny:         Potreba aktualizácie a doplnenia informácií aj v anglickom jazyku (informácie slúžia najmä pre zahraničných podnikateľov). Informácie majú pomáhať poskytovateľom služieb predovšetkým z iných členských štátov EÚ pri ich vstupe na trh služieb v SR a pri získavaní, či nadobúdaní oprávnenia na podnikanie v službách v SR cezhranične alebo formou usadenia sa, a to prostredníctvom živnostenských úradov, ktoré sú súčasne hostiteľom JKM a tiež prostredníctvom MV SR.

 

Termín plnenia:     30. 06. 2018

 

Zodpovedný:           Ministerstvo hospodárstva SR

 

Prínos:                     Lepšia orientácia v podmienkach podnikania, najmä pri začatí podnikania.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk