3. Vyhodnotiť prax v oboznamovaní zamestnancov a podnikajúcich fyzických osôb, ktorí v rámci svojich pracovných povinností riadia osobné motorové vozidlo, ale nie sú profesionálnymi vodičmi

Priorita PVV:          Vláda bude znižovať administratívnu záťaž spojenú so sociálnym poistením. Bude pokračovať v prijímaní opatrení, ktoré povedú k ďalšiemu zníženiu administratívnej záťaže zamestnancov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a ďalších poistencov, a posilní proklientský prístup týchto inštitúcií.

 

Súčasný stav:            Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť každému svojmu zamestnancovi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, s ktorými súvisí pravidelné oboznamovanie zamestnancov so súvisiacimi predpismi BOZP a následné overovanie ich znalostí. Uvedené sa týka všetkých zamestnancov vrátane vodičov z povolania, ale aj vodičov referentských vozidiel, ktorí musia byť preškolení z technických a dopravných predpisov v rámci bezpečnostných predpisov. Cieľom opatrenia je prehodnotenie tejto povinnosti pre referentských vodičov (nie vodičov z povolania) a zosúladiť rozdielne výklady dvoch nadväzujúcich zákonov. MPSVR SR uvádza, že sa nevyžaduje oboznamovanie vodičov motorových vozidiel s tými skutočnosťami, ktoré sú predmetom osobitnej odbornej spôsobilosti (kvalifikácie), na základe ktorých sa získa vodičský preukaz. Národný inšpektorát práce uvádza, že ide o povinnosť zamestnávateľa v zmysle §7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Dôvod zmeny:         Vyplýva z ankety Byrokratický nezmysel roka 2012. Autority, poisťovne, školiace agentúry a bezpečnostní technici si vykladajú zákon rôzne.

 

Termín plnenia:        31. 03. 2018

 

Zodpovedný:             Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Prínos:                      Jednoznačnosť legislatívy a predchádzanie rôznemu výkladu zákona

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk