19. Preskúmanie možnosti nahradiť súhlas resp. potvrdenie správcu dane o neexistencii nedoplatkov nad 170 eur

Priorita PVV:      Vláda vytvorí predpoklady na systematické zlepšovanie postavenia Slovenskej republiky voči krajinám OECD a EÚ v hodnoteniach podnikateľského prostredia, napríklad postavenie SR v Doing Business.

 

Súčasný stav:         Potvrdenie o stave osobného účtu je možné žiadať na FS SR osobne, alebo je možné podať žiadosť elektronickými prostriedkami, ak má poplatník s daňovým úradom podpísanú dohodu podľa daňového poriadku (§ 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní), alebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Potvrdenie o stave osobného účtu, resp. potvrdenie o tom, že príslušná osoba napr. nemá nedoplatky na daniach, podlieha správnemu poplatku podľa položky 143 b/ sadzobníka správnych poplatkov v sume 3 eur a pri žiadosti o potvrdenie o stave osobného účtu podanej elektronicky sa sadzba poplatku znižuje podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku, t. j. vo výške 1,50 eur.

 

Dôvod zmeny:      Možnosť získať aktuálne informácie o stave účtu daňového subjektu priamo na registrových súdoch, t. j. zníženie počtu dokumentov, ktoré musí podnikateľ predložiť pri úkonoch vykonávaných registrovými súdmi.

 

Termín plnenia:     30. 06. 2018

 

Zodpovední:           Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR

 

Prínos:                  Po prijatí tohto opatrenia by sa SR v rebríčku Doing Business mohla v dôsledku zníženia počtu procedúr o jednu posunúť v rámci indikátora Začatie podnikania až o 10 miest zo 68. na 58. miesto.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk