25. Prehodnotiť frekvenciu predkladania prehľadu o preddavkoch na daň z príjmu fyzických osôb a právnických osôb

Súčasný stav:          Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov
zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac je povinný predkladať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane miestne príslušnému správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa prehľad podáva. Prehľad musí zamestnávateľ predložiť daňovému úradu na tlačive určenom MF SR.

 

Dôvod zmeny:         Zníženie administratívnej záťaže.

 

Termín plnenia:     31. 12. 2018

 

Zodpovedný:          Ministerstvo financií SR

 

Prínos:                     Zníženie administratívnej záťaže pre zamestnávateľov.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk