6. Predĺžiť lehotu na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia z troch na osem dní od skončenia pracovného pomeru

Priorita PVV:            Vláda bude znižovať administratívnu záťaž spojenú so sociálnym poistením.

 

Súčasný stav:       Evidenčný list dôchodkového poistenia má zamestnávateľ povinnosť predložiť Sociálnej poisťovni do troch kalendárnych dní po skončení pracovného pomeru zamestnanca. Evidenčný list dôchodkového poistenia obsahuje aj údaje z výplatnej pásky za posledný mesiac. Tento termín je náročné dodržať, pretože v lehote troch dní od skončenia pracovného pomeru nemusia byť ešte za daný mesiac spracované mzdy. Výplatný termín, do ktorého musia byť mzdy spracované a vyplatené, je oveľa dlhší (do konca nasledujúceho mesiaca).

 

Dôvod zmeny:       Ide o príliš krátky termín na povinnosť voči Sociálnej poisťovni pri ukončení pracovného pomeru ukotvený v § 231 ods. 1 písm. j) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

 

Opatrenie:                 Predĺžiť lehotu na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia z troch na osem dní od skončenia pracovného pomeru.

 

Termín plnenia:        31. 12. 2017

Splnené: Úloha bola splnená nadobudnutím účinnosti zákona č. 266/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmenami vykonanými v § 231 ods. 1 písmo j) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov bola splnená úloha a nadobudla účinnosť 1. januára 2018.

Zodpovedný:             Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Prínos:                Ušetrenie priamych finančných nákladov pre jedného podnikateľa súvisiacich s udelením pokuty je v prípade porušenia povinnosti v maximálnej výške 16 596,96 eur. Predĺžením lehoty nedôjde k úspore administratívnych nákladov, ktoré boli pre celé prostredie vyrátané vo výške 3 990 650,09 eur, avšak z hľadiska kvality podnikateľského prostredia a plnenia si povinností podnikateľov voči štátnym inštitúciám ide o ústretový krok. Takéto predĺženie súčasne nespôsobí predĺženie konania o nárok na dôchodok.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk