24. Analyzovať výšku a frekvenciu platenia preddavkov na daň z príjmov právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov za účelom znižovania administratívnej záťaže

Priorita PVV:     Vláda pristúpi ku krokom, ktoré povedú k zníženiu administratívnej záťaže podnikateľov v oblasti daní. Zvýšenie limitu na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov.

 

Súčasný stav:       Mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný platiť daňovník, ak jeho daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla sumu 16 600 eur. Štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, je povinný platiť daňovník, ak jeho daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla sumu 2 500 eur. Výška preddavkov je viazaná na výšku priznanej dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

 

Dôvod zmeny:     Podnikateľské subjekty však v nasledujúcom zdaňovacom období nemusia dosahovať podobné príjmy a platenie vyšších preddavkov im často narúša cash flow.

 

Termín plnenia:      31. 12. 2018

 

Zodpovedný:           Ministerstvo financií SR

 

Prínos:                     Odstránením platenia preddavkov alebo aspoň ich obmedzením by sa zlepšil cash flow podnikateľov.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk