VÝZVA - prihlasovanie sa do zoznamu expertov

Aktualizácia: 25.1.2022

 

MH SR hľadá mimoriadne kvalifikovaných expertov, ktorí budú zaradení do zoznamu expertov v rámci národného projektu „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“.

V rámci uvedeného národného projektu, konkrétne v hlavnej aktivite s názvom „Komplexné analýzy podnikateľského prostredia v SR zamerané najmä na oblasti v kompetencii MH SR“, budú realizované výstupy analytických materiálov, mapujúcich rôzne oblasti podnikateľského prostredia, ako aj politiky v kompetencii MH SR.

Komplexné analýzy budú slúžiť ako ex post hodnotenie politík v kompetencii MH SR a oblastí so signifikantnou regulačnou záťažou s cieľom identifikovať možnosti zlepšovania podnikateľského prostredia, ktoré dosiaľ nebolo komplexne vykonávané na MH SR ani na iných ústredných orgánoch štátnej správy.

 

Expertov hľadáme na vypracovanie analýz s nasledujúcimi témami:

1.       Audit hlásení a výkazov vyžadovaných štátom v súvislosti so zamestnávaním

2.       Audit hlásení a výkazov pri vykonávaní podnikateľskej činnosti mimo zamestnávania

3.       Analýzy riešení ochrany pre prípad úpadku cestovných kancelárií

4.       Revízia trhového dohľadu

5.       Analýza najdôležitejšej legislatívy upravujúcej podnikanie v SR z hľadiska jej vplyvu na regulačnú záťaž

6.       Analýza priamych finančných nákladov v zákonoch s najvýznamnejším vplyvom na podnikanie

7.       Analýza nepriamych finančných nákladov v zákonoch s najvýznamnejším vplyvom na podnikanie

8.       Analýza administratívnych nákladov v zákonoch s najvýznamnejším vplyvom na podnikanie

9.       Analýza kontrol v zákonoch s najvýznamnejším vplyvom na podnikanie

10.   Analýza a identifikácia neprimeraných pokút zhoršujúcich podnikateľské prostredie na Slovensku

11.   Analýza neopodstatneného goldplatingu vo vybraných zákonoch a návrh na jeho odstránenie

12.   Analýza a návrhy na zlepšenie fungovania Slov-lexu z pohľadu podnikateľov

13.   Analýza dopadov politiky Greendeal na priemysel SR a návrh regulačných nástrojov na dosiahnutie uhlíkovej neutrality priemyslu do roku 2050

14.   Analýza časových náročností typických informačných povinností v rámci administratívnych nákladov podnikateľského prostredia

15.   Analýza poplatkov a regulácie cien komorami a stavovskými organizáciami v SR

16.   Analýza fungovania profesijných komôr v krajinách OECD/EÚ

17.   Analýza právnych predpisov a regulácii, pri ktorých prichádza automaticky k nárastu alebo poklesu regulačnej záťaže na podnikateľské prostredie

18.   Analýza motivačných nástrojov zo stranu štátu na podporu rozvoja zdieľanej ekonomiky v krajinách OECD

19.   Analýza opatrení na boj proti daňovým podvodom v krajinách EÚ – zahraničné skúsenosti

20.   Analýza fungovania záväzných stanovísk v krajinách EÚ

21.   Analýza možností elektronizácie podnikania v SR

 

Prihlasovanie sa do zoznamu expertov

Odborný predpoklad spracovateľa komplexnej analýzy sa nachádza na úrovni mimoriadne kvalifikovaný expert v predmetnej oblasti.

Vyžaduje sa minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – expert lektor/školiteľ/konzultant/analytik/metodik samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrh systémov a metodík, spracovávajúci odborné podkladové materiály a koncepcie s praxou v požadovanom odbore viac ako 8 rokov po získaní príslušnej kvalifikácie. Maximálna hrubá mzda/hod. je 30€.

Vypracovanie analýz budú vybraní experti realizovať na základe dohody o vykonaní práce/dohody o pracovnej činnosti. Ich odmeňovanie je v súlade s Usmernením Riadiaceho orgánu pre Operačný program Efektívna verejná správa č. 5. k oprávnenosti výdavkov vybraných skupín pre PO 2014-2020 http://www.minv.sk/?usmernenia-riadiaceho-organu&subor=286874.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

Štruktúrovaný životopis s poukázaním na dĺžku trvania prislúchajúcej odbornej praxe týkajúcej sa lepšej regulácie a kvalifikačnými a osobnostnými predpokladmi.

 

Termín prihlasovania záujemcov: do 28.02.2022 a počas trvania projektu

Štruktúrovaný životopis a tému/y, o ktorých spracovanie máte záujem, prosím posielajte na adresu petra.satinova@mhsr.sk.

 

V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte: livia.pacigova@mhsr.sk.

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk