Bezpečnosť detských ihrísk

 

Od 1. januára 2020 sa v Slovenskej republike zmenili pravidlá pre prevádzkovanie detských ihrísk. Nový zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) najmä:

  • stanovil požiadavky na bezpečnosť celého priestoru detského ihriska,

  • vyjasnil zodpovednostné vzťahy, práva a povinnosti pri prevádzkovaní detského ihriska,

  • vytvoril koncept kontrol detských ihrísk vykonávaných odborne spôsobilými osobami,

  • dbá nielen na bezpečnosť detských ihrísk po ich zriadení, ale dôraz sa kladie tiež na následné udržiavanie bezpečného stavu.

 

 

Najčastejšie otázky o novom zákone 

1. Na ktoré detské ihriská sa zákon vzťahuje?

 

Zákon má široký rozsah pôsobnosti a vzťahuje sa na všetky detské ihriská – exteriérové aj interiérové, staré (uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2020) aj nové (uvedené do prevádzky po 1. januári 2020), okrem detských ihrísk, ktoré súčasne spĺňajú dve podmienky – slúžia výlučne na domáce používanie a je k nim obmedzený prístup. Len oplotenie a uzamknutie detského ihriska (napr. v rámci areálu materskej školy) teda samostatne nezakladá výnimku zo zákona a aj na takéto detské ihrisko sa vzťahujú nové požiadavky.

 

Je dôležité upozorniť tiež na to, že detské ihrisko zakladá už aj jedno zariadenie detského ihriska (jedna šmýkačka/hojdačka/preliezačka...) umiestnené v konkrétnom priestore.

 

2. Vzťahuje sa zákon aj na tzv. workout-ové ihriská?

 

Nie, zákon platí len pre detské ihriská, ktorých primárnym účelovým určením je hra detí. Ihriská typu workout sú určené najmä na šport a fyzické aktivity iné ako detská hra. Pre klasifikáciu detského ihriska je určujúca prítomnosť zariadenia detského ihriska (šmýkačka, hojdačka, preliezačka, kývavé zariadenie, hracie domčeky a pod., ktoré síce motivujú deti k lezeniu, šplhaniu, šmýkaniu a podobným činnostiam, ale vždy v rámci skupinovej alebo individuálnej hry).

 

 3. Dokedy je určené prechodné obdobie pre staršie detské ihriská?

 

Pre detské ihriská uvedené do prevádzky do 31. decembra 2019 (vrátane) platí, že musia splniť bezpečnostné požiadavky a mať absolvovanú prvú pravidelnú kontrolu podľa zákona najneskôr do 31. decembra 2021. Ich vlastníci majú teda dva roky, aby ich stav zmapovali, vykonali prípadné úpravy a opravy a prostredníctvom vlastnej alebo externej odborne spôsobilej osoby tiež prvú pravidelnú kontrolu detského ihriska.

 

Aj pre tieto detské ihriská však už od 1. januára 2020 platia administratívne povinnosti označovania detského ihriska (§ 5 zákona) a vedenia evidencie úrazov (§ 6 zákona). Rovnako by mali ich vlastníci už aj priebežne plniť povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. d) až g) zákona, ktoré sú viazané na mimoriadne (resp. neštandardné) okolnosti na detskom ihrisku, ako je zistenie, že konkrétne zariadenie detského ihriska alebo celé detské ihrisko sú nebezpečné či vykonávanie údržby v prevádzkovom čase. Tieto povinnosti spočívajú v odstránení nebezpečenstva alebo v obmedzení prístupu užívateľov a informovaní verejnosti za účelom znižovania rizika vzniku úrazov.

 

4. Kto je zodpovedný za bezpečnosť detského ihriska?

 

Subjektom zodpovedným za stav detského ihriska a plnenie všetkých povinností podľa zákona je vlastník detského ihriska, a to aj v prípade, ak ten poveril plnením niektorých alebo všetkých povinností inú osobu (tzv. prevádzkovateľa detského ihriska). Možnosti vlastníka uplatniť si následnú zodpovednosť voči prevádzkovateľovi (napr. v prípade uloženia pokuty orgánom dohľadu za porušenie povinnosti podľa zákona) závisia výlučne od právneho vzťahu medzi týmito osobami.

 

Najmä pri starých detských ihriskách, keď vlastníka nie je možné určiť, prechádza celá zodpovednosť na vlastníka pozemku, na ktorom je zriadené exteriérové detské ihrisko, alebo na vlastníka stavby, v ktorej sa nachádza interiérové ihrisko.

 

5. Čo je vstupná kontrola detského ihriska a kto ju môže vykonávať?

 

Vstupná kontrola detského ihriska sa vykonáva pri novom detskom ihrisku po jeho zriadení pred sprístupnením verejnosti alebo tiež pri staršom detskom ihrisku, ktoré prejde podstatnou zmenou (napr. pridanie nového zariadenia detského ihriska alebo nahradenie zariadenia detského ihriska novým zariadením detského ihriska s rozdielne vymedzeným minimálnym priestorom zariadenia detského ihriska; nie však len bežná oprava, úprava, výmena náhradných dielov...). Vstupnou kontrolou sa preveruje celkový stav detského ihriska, najmä bezpečnosť konštrukčného vyhotovenia, umiestnenia a inštalácie jednotlivých zariadení detského ihriska, iného príslušenstva detského ihriska (napr. lavičky, lampy, smetné koše, altánky...) a povrchu tlmiaceho náraz. Vstupná kontrola predstavuje akúsi „certifikáciu“ celého detského ihriska. Skontrolované detské ihrisko na potvrdenie svojej bezpečnosti dostane inšpekčný certifikát. Ak by sa detské ihrisko sprístupnilo verejnosti po zriadení alebo podstatnej zmene bez tohto potvrdenia, hrozí vlastníkovi pokuta od 200 eur do 50 000 eur.

 

Vstupnú kontrolu môže vykonávať iba absolútne nezávislá tretia osoba, ktorá je Slovenskou národnou akreditačnou službou akreditovaná ako inšpekčný orgán typu A. Podľa § 17 ods. 2 zákona bola na tieto účely uznaná autorizácia podľa staršej právnej úpravy – ide konkrétne o dva subjekty v SR: Technická inšpekcia, a.s. a TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Zoznam subjektov oprávnených vykonávať vstupné kontroly detských ihrísk sa však môže meniť.

 

6. Čo je pravidelná kontrola detského ihriska a kto ju môže vykonávať?

 

Pravidelná kontrola detského ihriska sa má vykonávať aspoň raz za 24 mesiacov, aby sa odhalili možné nedostatky spôsobené najmä samotným používaním zariadení detského ihriska, iného príslušenstva detského ihriska, počasím, vandalizmom, príp. nedostatočná alebo nesprávne vykonávaná údržba a jej vplyvy na bezpečnosť detského ihriska.

 

Tieto kontroly budú môcť vykonávať tretie osoby - živnostníci (bola zavedená nová viazaná živnosť – Pravidelná kontrola detského ihriska), ale na rozdiel od vstupných kontrol aj samotný vlastník alebo prevádzkovateľ detského ihriska, ak oni sami alebo ich zamestnanci či prípadne štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu získajú odbornú spôsobilosť na výkon pravidelných kontrol detských ihrísk.

 

7. Čo je odborná spôsobilosť na vykonávanie pravidelných kontrol detských ihrísk a ako ju môžem získať?

 

Odborná spôsobilosť na vykonávanie pravidelných kontrol detských ihrísk je súhrn vedomostí a zručností potrebných na náležité vykonávanie pravidelných kontrol detských ihrísk, ktoré je založené na odbornej starostlivosti.

 

Podmienkami pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelných kontrol detských ihrísk sú:

a. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

b. aspoň jeden rok odbornej praxe,

c. absolvovanie odborného vzdelávania,

d. absolvovanie odbornej skúšky.

Osoba, ktorá splní všetky tieto podmienky, získa certifikát odbornej spôsobilosti, ktorý ju oprávňuje na vykonávanie obhliadok na účely pravidelných kontrol detských ihrísk. Aby si táto osoba odbornú spôsobilosť udržala, bude musieť raz za 5 rokov absolvovať tzv. aktualizačné odborné vzdelávanie.
Odborné vzdelávanie a odbornú skúšku môžu realizovať len osoby akreditované na tento účel Slovenskou národnou akreditačnou službou ako orgány certifikujúce osoby.

Upozornenie!

 

Vzhľadom na skutočnosť, že zákon stanovil, že sa niektoré podrobnosti týkajúce sa odborného vzdelávania a odbornej skúšky upravia vykonávacou vyhláškou, ktorá je aktuálne v legislatívnom procese, nie je v súčasnosti v SR ešte žiadny orgán certifikujúci osoby, ktorý by mohol poskytovať služby odborného vzdelávania a odborného skúšania v súlade so zákonom.

 

(dátum poslednej aktualizácie upozornenia: 10. 02. 2020)

 

  

8. Musí kontroly podľa zákona absolvovať každé detské ihrisko?

 

Úplnú výnimku z absolvovania vstupných kontrol aj pravidelných kontrol podľa zákona majú okrem tých detských ihrísk, ktoré vôbec nespadajú pod zákon (§ 1 ods. 2 zákona), len detské ihriská, ktoré tvoria výlučne zariadenia detského ihriska, ktoré sú prenosné a umiestnené na konkrétnom mieste len dočasne a príležitostne (napr. nafukovací hrad umiestnený na námestie pri príležitosti oslavy Dňa detí). Na klasické exteriérové aj interiérové detské ihriská sa táto povinnosť spravidla vzťahuje.

 

9. Čo všetko má obsahovať informačná tabuľa detského ihriska? Ako a kde ju umiestniť?

 

Zákon ukladá vlastníkovi detského ihriska označiť každé detské ihrisko týmito údajmi:

a. názov

b. adresa

c. identifikačné údaje vlastníka v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a IČO, ak mu bolo pridelené,

d. identifikačné údaje prevádzkovateľa detského ihriska, ak ho vlastník má (údaje majú byť v rovnakom rozsahu ako v písmene c),

e. prevádzková doba (t. j. informácia o období kalendárneho roka, v ktorom sa detské ihrisko sprístupňuje verejnosti) – v závislosti od konkrétnych podmienok (napr. 1. apríl až 31. október),

f. prevádzkový čas detského ihriska (t. j. otváracie hodiny) – v závislosti od konkrétnych podmienok (napr. 7:30 – 19:00),

g. dátum poslednej vstupnej/pravidelnej kontroly detského ihriska,

h. kontaktné údaje na oznamovanie úrazov na detskom ihrisku (napr. e-mail, kontaktná/poštová adresa) a nedostatkov detského ihriska (napr. e-mail alebo telefónne číslo),

i. číslo linky tiesňového volania 112,

j. obmedzenia a iné podmienky užívania detského ihriska, ak sú určené – tzv. prevádzkový poriadok (základné usmernenie pre deti a rodičov o používaní detského ihriska).

Pre každé detské ihrisko postačuje jedno označenie (informačná tabuľa), ktoré by malo byť umiestnené na dobre viditeľnom mieste priamo v priestore detského ihriska, pri vstupe, príp. v tesnej blízkosti detského ihriska. Presné rozmery ani dizajn predpísané nie sú, avšak je daná požiadavka na čitateľnosť a nezmazateľnosť.
10. Kto, komu a ako môže alebo musí nahlasovať úrazy na detskom ihrisku?
Každý, kto má informáciu o úraze, ktorý sa stal na detskom ihrisku (napr. rodičia, starí rodičia, vychovávatelia...), ho môže ohlásiť vlastníkovi, príp. prevádzkovateľovi konkrétneho detského ihriska. Smerodajný by mal byť kontaktný údaj zverejnený v rámci označenia detského ihriska.Vlastník detského ihriska je povinný uviesť každý úraz oznámený mu písomnou formou, ku ktorému došlo v priestore detského ihriska, s výnimkou anonymných oznámení, do vlastnej evidencie. Zaznamenávať by sa mali dátum a čas, kedy došlo k úrazu, vek zraneného, označenie zariadenia detského ihriska alebo iného miesta v priestore detského ihriska, kde došlo k úrazu, druh úrazu, opis priebehu vzniku úrazu, skutočnosť, či si úraz vyžadoval hospitalizáciu zraneného, samozrejme len v rozsahu, v akom mu budú tieto údaje poskytnuté oznamovateľom, a pripojiť by sa mala aj informácia o opatreniach vykonaných vlastníkom/prevádzkovateľom po oznámení úrazu (napr. vykonanie kontroly, opravy, odstránenie zisteného nedostatku...). Záznam ku každému úrazu sa má uchovávať tri roky, od kedy k úrazu došlo.

 

Každý úraz, ktorý vlastník musí zaznamenať do svojej evidencie, musí súčasne do 3 pracovných dní nahlásiť Slovenskej obchodnej inšpekcii, a to optimálne využitím služby „ECHO – nahláste riziko“ (https://www.soi.sk/sk/System-ECHO-informacie-spotrebitelov-o-nebezpecenstve-vyrobkov.soi). Dobrovoľne môžu hlásenia týkajúce sa bezpečnosti výrobkov zasielať priamo Slovenskej obchodnej inšpekcii aj rodičia detí, príp. iné osoby.

 

11. Ktorý štátny orgán vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností podľa zákona?

 

V prípade podozrenia na protiprávne konanie ktoréhokoľvek subjektu, ktorému zákon ukladá povinnosti, je možné obrátiť sa s podnetom na kontrolu na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

  

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk