Možnosť uchádzať sa o poskytnutie grantov pre subjekty ARS, predajcov online a online trhoviská

 

1. grant pre subjekty ARS - zameraný na IT nástroje, vzdelávanie, propagáciu, zvyšovanie spotrebiteľského povedomia, výmenu informácií a skúseností

Maximálna výška poskytnutého grantu je 50% z výšky nákladov projektu; avšak nepresahujúca sumu 20 000,- Eur, v prípade podania žiadosti za každý subjekt ARS osobitne. V prípade podania spoločnej žiadosti dvoma a viacerými subjektmi ARS, tvoriace tzv. “konzorcium, združenie“, sa výška možného poskytnutého grantu zvyšuje na 60 000,- Eur.

Termín na podanie žiadosti je 4. 12. 2018 do 17:00.  

Podmienky udelenia grantu, ako aj ďalšie informácie, je možné vyhľadať prostredníctvom webovej stránky - http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cp/topics/cons-adr-2018.html.

Výzva je iniciovaná zo strany Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (CHAFEA - CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu).

Uchádzačom o udelenie grantu môže byť subjekt ARS, ktorý bol oznámený Európskej komisii v súlade so Smernicou č. 2013/11/EU a súčasne registrovaný na platforme ODR.  Dovolíme si zdôrazniť, že ďalšie podmienky, ktoré musí spĺňať uchádzač, ako aj informácie o spôsobe a náležitostiach žiadosti o grant sú uvedené v dokumentoch zmienených v odkaze vyššie.  

 

2. grant pre subjekty ARS, predajcov online a online trhoviská - zameraný na zlepšenie softwéru žiadateľov pre prácu s ODR platformou

Maximálna výška poskytnutého grantu je 75% z výšky nákladov projektu. Predbežne stanovená výška grantu pre úspešného uchádzača je v hodnote 25 000,- Eur, avšak v odôvodnených prípadoch môže byť výsledná výška poskytnutého grantu nižšia alebo vyššia.

Termín na podanie žiadosti je 22. 11. 2018 do 17:00.

Podmienky udelenia grantu, ako aj ďalšie informácie, je možné vyhľadať prostredníctvom webovej stránky - https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-call-odr.

Výzva je iniciovaná zo strany Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA - INEA-CEF-TELECOM-CALLS@ec.europa.eu).

Uchádzačom o udelenie grantu môže byť subjekt ARS, ktorý bol oznámený Európskej komisii v súlade so Smernicou č. 2013/11/EU a súčasne registrovaný na platforme ODR.  Ďalšie podmienky, ktoré musí spĺňať uchádzač, ako aj informácie o spôsobe a náležitostiach žiadosti o grant sú uvedené v dokumentoch zmienených v odkaze vyššie.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk