Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Južnou Kóreou

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej sa uplatňuje od 1. júla 2011. Oficiálny podpis sa uskutočnil 6. októbra 2010 v Bruseli. Za Slovenskú republiku ju s výhradou ratifikácie podpísal minister zahraničných vecí, p. Mikuláš Dzurinda. Európsky parlament 16. - 17. februára 2011 dohodu prerokoval a schválil počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Text dohody bol publikovaný v Úradnom vestníku EÚ pod č. OJ L 127 zo 14. mája 2011. Oznámenie o dátume predbežného vykonávania bolo publikované v Úradnom vestníku EÚ pod č. OJ L 168 z 28. júna 2011

Vláda Slovenskej republiky vyslovila s dohodou súhlas 4. mája 2011 uznesením č. 293. Národná rada Slovenskej republiky dohodu schválila 30. júna 2011 uznesením č. 517 a rozhodla o tom, že dohoda má podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi. SR si ukončením vnútroštátneho legislatívneho procesu vo vzťahu k Dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou splnila medzinárodný záväzok vyplývajúci z jej členstva v EÚ. 

Európska komisia založila praktickú e-mailovú schránku k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou TRADE-EU-KOREA-FTA@ec.europa.eu. Na túto centrálnu adresu je možné zasielať pripomienky, podnety a otázky, pričom schránka slúži ako miesto prvého kontaktu na zlepšenie vzájomnej komunikácie členských štátov EÚ, podnikateľskej sféry a Európskej komisie v otázkach vykonávania tejto dohody. Využívať ju môžu nielen zväzy a asociácie, ale aj jednotlivé podnikateľské subjekty. Cieľom je zabezpečiť včasné informovanie o problémoch súvisiacich s vykonávaním tejto dohody a ich následné riešenie. MH SR o tejto skutočnosti všetkých zainteresovaných informovalo. 

V tejto súvislosti je tiež od 1. júla 2011 aktualizovaná Databáza EÚ o prístupe na trh vo vzťahu k predbežnému vykonávaniu dohody. Viac informácii je dostupných na: http://madb.europa.eu/mkaccdb2/news.htm.

V nadväznosti na oznámenie Generálneho sekretariátu Rady EÚ zo dňa 6. novembra 2015 boli všetky členské štáty EÚ informované, že procesy potrebné pre nadobudnutie platnosti Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej boli zavŕšené k 14. októbru 2015. V súlade so svojim čl. 15.10.2 dohoda nadobudla platnosť 13. decembra 2015. Kompletný text vo všetkých jazykoch EÚ je dostupný na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.127.01.0001.01.SLK#L_2011127SK.01000601.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk