Testovanie firiem 2021

Testovanie firiem 2022

UPOZORNENIE:

Požiadavku na úhradu výdavkov súvisiacich s testovaním vo firmách za obdobie 27.11. 2021 až 31.01.2022 bolo možné si na MH SR uplatniť do konca marca 2022. Po tomto termíne už nie je možné požiadavku na MH SR uplatniť.

 

Informácie pre firmy k testovaniu podľa manuálu spracovaného v súlade s uznesením vlády SR č. 688/2021 a 794/2021:

Dňa 24. 11. 2021 vláda SR na svojom zasadnutí schválila uznesenie č. 688 Návrh na vydanie Manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie povinného testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19.

Dňa 30. 12. 2021 vláda SR na svojom on-line zasadnutí schválila uznesenie č. 794 Návrh manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19.

Dňa 12. 01. 2022 vláda SR na svojom zasadnutí schválila uznesenie č. 29 Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron).

Dňa 02. 02. 2022 vláda SR na svojom zasadnutí schválila uznesenie č. 80 Návrh na zrušenie vyhlášky vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 665 z 18. novembra 2021. Z tohoto uznesenia vyplýva, že vláda SR týmto uznesením hlavnému hygienikovi SR nariadila zrušiť vyhlášku, ktorou v zmysle úlohy B.3 vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18. novembra 2021 nariadil dočasne podmieňovanie vstupu zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa preukázaním sa potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo vykonaním testu na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľa k termínu do 05. 02. 2022.

Dňa 04. 02 2022 Úrad verejného zdravotníctva SR uverejnil vo vestníku vlády SR vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2022 V. v. SR, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa. Touto vyhláškou sa s účinnosťou od 05. 02. 2022 končí povinné testovanie vo firmách.

Posledný manuál na testovanie firiem podľa uznesenia vlády SR č. 794/2021 z 30. 12. 2021 je dostupný na stiahnutie cez www.mhsr.sk/manual.

 
 
Odpovede na najčastejšie otázky k zasielaniu elektronických požiadaviek na úhradu testovania zamestnancov firiem - posledná aktualizácia 17. 03. 2022:

1.       Nemám zriadenú elektronickú schránku. Ako mám postupovať?

Ak nemáte ako firma zriadenú elektronickú schránku, tak si ju musíte ako firma zriadiť. Bez toho nie je možné zadať z Vašej strany požiadavku na úhradu testovania firiem. 

2.       Kto podpisuje spracovaný formulár?

Autorizovaná osoba (štatutár) musí odoslať vyplnený formulár aj so zaručeným elektronickým podpisom. Ak štatutár nemá eID alebo nemá aktivovanú eID, tak môže na podpisovanie splnomocniť inú osobu (nastavuje sa v rámci elektronickej schránky) vo firme, ktorá má aktivovanú eID.

3.       Čo robiť, ak moja žiadosť nebola zo strany ministerstva schválená 

V takom prípade je potrebné podať novú, opravenú žiadosť. Nie je potrebné žiadať o storno neschválenej žiadosti.

4.       Môžem si uplatniť úhradu len za náklady spojené s testovaním v sume 1 € za jedno otestovanie?

Áno. Ak ste si zadovážili testy zadarmo, tak podľa manuálu máte nárok na úhradu 1 € za jedno otestovanie. 

5.       Ako mám vyplniť údaje vo formulári k otázke č. 5? Ako mám postupovať, keď som sa v žiadosti pomýlil a odoslal som ju?

Ako správne vyplniť polia vo formulári:

 

Počet všetkých zamestnancov (k 31.12.2021)

Ide o informatívny údaj. Uveďte stav k 31.12.2021.

 

Aktuálny počet plne nezaočkovaných zamestnancov a zamestnancov, ktorí neprekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

Rozumie sa počet zamestnancov, ktorí sa museli testovať počas režimu OTP. Odporúčame uviesť spriemerovaný počet za mesiace, za ktoré sa uplatňuje náhrada (v priebehu testovania sa mohlo stať, že zamestnanec sa dal zaočkovať, alebo mohol prekonať COVID-19, atď.).

 

Počet vykonaných testovaní plne nezaočkovaných zamestnancov a zamestnancov, ktorí neprekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

Rozumie sa počet testovaní za obdobie 27. 11. 2021 – 31. 1. 2022 (v zmysle vyhlášky ÚVZ SR – 1x za 7 dní). Údaje je potrebné uvádzať k 31. 01. 2022.

Rozumie sa celkový počet jednotlivých vykonaných testovaní, napr. ak mal zamestnávateľ 10 plne neočkovaných zamestnancov a zamestnancov, ktorí neprekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, ktorí boli testovaní každý týždeň v mesiaci december 2021 a január 2022 (5x v mesiaci december a 5x v mesiaci január), počet vykonaných testovaní sa rovná 100 ((10 x 5) + (10 x 5)).

 

Žiadam o preplatenie nákladov na testovanie vo výške

Suma v

Uviesť vypočítanú sumu.

Za časť mesiaca november a celý december 2021 je to 6 eur (5+1) za jedno testovanie zamestnanca, ktorý nie je očkovaný a neprekonal COVID-19, vykonané 1-krát týždenne a za mesiac január 2022 je to 5 eur (4+1)za jedno testovanie zamestnanca, ktorý nie je očkovaný a neprekonal COVID-19, vykonané 1-krát týždenne.

 

Za všetky mesiace zašlite len jednu žiadosť.

 

Žiadateľ dostane spätnú informáciu, len ak sa žiadosť neschváli. V prípade schválenia nedostane žiadateľ žiadnu spätnú informáciu a finančné prostriedky mu budú automaticky prevedené na zadaný účet.

 

Žiadosť je možné podať LEN ELEKTRONICKY a len cez ústredný portál verejnej správy.

 

Storno a oprava žiadosti:

V prípade nesprávne podanej žiadosti, z akéhokoľvek dôvodu, je potrebné zaslať na MH SR elektronicky, prostredníctvom všeobecnej agendy slovensko.sk, žiadosť o storno podanej žiadosti, kde žiadateľ uvedie:

- názov a IČO zamestnávateľa/žiadateľa,

- kontaktnú e-mailovú adresu,

- výšku požadovaných finančných nákladov,

- presný dôvod žiadosti o storno, resp. presný dôvod nesprávnych údajov v žiadosti (ak ide o zlý účet, informáciu o pôvodnom účte a informáciu o novom účte, ak ide o zlý výpočet, informáciu o tom, kde a prečo došlo k akej chybe pri výpočte). 

Po doručení storna žiadosti na MH SR prostredníctvom slovensko.sk (o čom žiadateľovi príde potvrdenie o doručení) si žiadateľ môže podať novú žiadosť. 

5.       Čo je obsahom elektronického formulára?

V žiadostí o refundáciu sa uvádzajú identifikačné údaje firmy a údaje o

- počte všetkých zamestnancov,

- aktuálnom počte plne nezaočkovaných zamestnancov a zamestnancov, ktorí neprekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

- počte vykonaných testovaní plne nezaočkovaných zamestnancov a zamestnancov, ktorí neprekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

- celkovej výške nákladov, ktoré žiadate preplatiť.

Prílohy sa k žiadosti neprikladajú. Pri podávaní žiadosti v rámci formulára na jeho konci vyhlasujete, že disponujete príslušnou dokumentáciou na preukázanie oprávnenosti preplatenia nákladov a že na základe žiadosti MH SR ju predložíte. 

6.    Dokedy je stanovený termín na podanie žiadosti na preplácanie testovania?

Termín podania žiadostí o preplácanie testovania bol stanovený do 31. 03. 2022. Odporúčame podať žiadosť čo najskôr.

7.       Môžu školy a školské zariadenia požiadať o preplatenie testovania?

MH SR oslovilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“) so žiadosťou o stanovisko, či školy a školské zariadenia môžu žiadať o preplatenie testovania neočkovaných a neprekonaných zamestnancov podľa manuálu MH SR, keďže školám boli na tento účel pridelené finančné prostriedky z MŠVVŠ SR.

Výsledkom je stanovisko MŠVVŠ SR, z ktorého vyplýva nasledovné:

 

Školy a školské zariadenia si môžu uplatniť preplatenie testovania za obdobie 01. 01. 2022 – 31. 01. 2022, ak nepoužili v roku 2022 na tento účel finančné prostriedky prenesené z roku 2021.

 

Vysoké školy idú podľa manuálu MH SR a majú nárok na úhradu výdavkov na testovanie zo strany MH SR.

 

Odpovede na najčastejšie otázky - posledná aktualizácia 31. 12. 2021:

1.      Ako nakladať s použitými samotestami?

Odporúčame: Testovaciu súpravu je potrebné bezpečne zlikvidovať, t.j. po dokončení testu vložte použitý obsah testovacej súpravy do plastového vrecka a zlikvidujte prostredníctvom komunálneho odpadu. Prípadne vrece s použitými samotestami dezinfikujte. Na letáku samotestu by mali byť uvedené konkrétne postupy ako nakladať po použití so samotestom.

Pozrite si bod 10 manuálu schváleného uznesením č. 769/2021. 

2.      Bude štát preplácať aj testovanie zamestnancov vykonané cez MOM?

Áno. Prečítajte si bod 2, 14 a 22 manuálu.

Financovanie bude zabezpečené podľa bodu 20 až 22 manuálu v sume 6 eur (5 + 1 eur) na jedného zamestnanca 1x týždenne za rok 2021 a v sume 5 eur (4 + 1 eur) na jedného zamestnanca 1x týždenne za rok 2022.

O finančnú náhradu žiada zamestnávateľ Ministerstvo hospodárstva SR spôsobom podľa bodu 25 manuálu. 

3.      Kde si môžem zakúpiť samotesty?

Ak ste subjekt hospodárskej mobilizácie, tak samotesty si môžete kúpiť v lekárni, cez iné obchodné spoločnosti (predajcov zo SR aj zahraničia) alebo pri množstvách nad 1 000 kusov priamo u distribútora liekov. Vo Vašom prípade aj cez subjekt hospodárskej mobilizácie - UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť (prečítajte si bod 6 a 11 manuálu).

Ak nie ste subjekt hospodárskej mobilizácie, tak samotesty si môžete kúpiť v lekárni, cez iné obchodné spoločnosti (predajcov zo SR aj zahraničia) alebo pri množstvách nad 1 000 kusov priamo u distribútora liekov (prečítajte si bod 6 manuálu). 

4.      Ako bude štát preplácať testovanie?

Formou žiadosti, len elektronicky. Podrobnosti sú uvedené v rámci bodu 25 - 27 manuálu a budú spracované na internetovej stránke MH SR: https://www.mhsr.sk/.

Počkajte, kým budú na internetovej stránke dostupné ďalšie informácie. 

5.      Kto sa potrebuje testovať, resp. spadá pod manuál?

a)        neočkovaná osoba, t.j. osoba vôbec neočkovaná alebo očkovaná len prvú dávku dvojdávkovej vakcíny,

b)       očkovaná osoba, ktorá je očkovaná neschválenou vakcínou,

c)       osoba, ktorá prekonala COVID-19 v období viac ako 180 dní.

 Schválenou, resp. akceptovanou vakcínou je v rámci SR:

·           Vakcína BioNTech, Pfizer

·           Vakcína Johnson & Johnson

·           Vakcína Moderna

·           Vakcína Oxford, AstraZeneca

·           Vakcína Sputnik V

 

Ku všetkým akceptovaným vakcínam v rámci EMA (Európska lieková agentúra) je vydaný greenpass. 

6.       Je stanovený počet zamestnancov na testovanie?

Nie. Zamestnávateľ testuje zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku OTP (očkovaný, prekonaný alebo už otestovaný). 

7.       Môže mi zamestnávateľ nariadiť otestovanie v MOM?

Áno. Ak sú náklady vyššie ako 6 eur (platí pre rok 2021) alebo 5 eur (platí pre rok 2022), tak stanovenú sumu preplatí štát a ostatné je na vrub zamestnávateľa, ktorý nevytvoril pre zamestnanca možnosť bezplatného testovania. Autorizovaná osoba zamestnávateľa si vedie o tom evidenciu (prečítajte si bod 14 manuálu). Doplňujúce informácie nájdete aj v rámci odpovede na otázku č. 22.

8.       Ktoré samotesty sa budú preplácať, resp. ktoré sú akceptované?

Spôsob nákupu testov je v réžii firmy, musia byť však zverejnené na linku https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/ ako je uvedené v bode 3 manuálu.

Akceptované sú všetky testy zo zoznamu. Vo všeobecnosti, v sieti lekárni sú dostupné predovšetkým nazálne selftesty, nakoľko nazofaryngeálne (nosohltanové) testy nie sú na domáce použitie a ich vykonanie si vyžaduje zdravotnícky personál. Ak taký budete mať, samozrejme bude aj takéto testovanie akceptované (tak ako je akceptované aj testovanie v MOM).

Testy sa budú preplácať iba za neočkovaných a neprekonaných zamestnancov (pozrite aj odpoveď na otázku č. 5).

Pre účely Manuálu sa za testovaného považuje taký zamestnanec, ktorý absolvoval antigénový samotest z nosa – nazálny antigénový samodiagnostický rýchlotest alebo zo slín. 

9.       Môže sa zamestnanec testovať aj doma? Bude to preplatené štátom?

Nie (pozrite bod 2 a 5 manuálu). Samotestovanie doma nie je akceptovateľné. Sú len dva akceptované spôsoby:

1.      MOM,

2.  autorizovanou osobou, ktorú poveril zamestnávateľ, aby dohliadala na riadne prevedenie antigénového samotestu zamestnancom a vykonala evidenciu jeho výsledku. 

10.    Som živnostník. Vzťahuje sa manuál aj na mňa?

V zmysle manuálu nie je povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť testovanie svojím SZČO (ak u neho pracujú). SZČO si musia zabezpečiť testy vo vlastnej réžii. Doplnenie odpovede je uvedené ešte aj v rámci odpovede na otázku č. 31.

11.    Som obec/mesto. Platí manuál aj pre mňa?

Áno. 

12.    Kto sa považuje za prekonaného na COVID-19?

Je to osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. Preukazuje sa, napr. potvrdením o pozitívnom teste (pozitívny výsledok RT-PCR testu) alebo green pasom.

Alebo podľa § 1 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 264/2021 Vest. v. SR:

"Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu."

Takýto zamestnanec je evidovaný ako prekonaný a netestuje sa podľa tohto manuálu. 

13.    Keď testujem do týždňa zamestnancov viackrát ako jedenkrát, preplatí mi to štát?

Nie. Prečítajte si bod 24 manuálu. Manuál nevylučuje testovanie jedného zamestnanca zamestnávateľom aj viackrát do týždňa, ale štát už toto testovanie neprepláca. 

14.    Keď testujem do týždňa zamestnancov, ale každého v iný deň, preplatí mi to štát?

Áno. Platí pravidlo, že do týždňa je potrebné otestovať jedného zamestnanca (jedno rodné číslo) jedenkrát. To znamená, že zamestnancov, ktorých opotrebujete otestovať nemusíte otestovať všetkých naraz v jednom dni, ale priebežne cez týždeň (zamestnanci pracujúci na zmeny). Zamestnanci, ktorí v deň testovania nemajú naplánovanú prácu, sa testovania zúčastniť nemusia, ale zamestnávateľ by mal vytvoriť podmienky, aby sa raz do týždňa bezplatne pretestovali. Bližšie informácie nájdete aj na webe Národného inšpektorátu práce:

https://www.ip.gov.sk/opatrenie-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-ktore-podmienuje-vstup-na-pracovisko-a-do-inych-priestorov-zamestnavatela/ 

15.    Kto môže byť autorizovanou osobou za zamestnávateľa určenou na otestovanie? 

Zamestnávateľom poverená osoba. Tá sama nevykonáva test, len dohliada, aby bol správne vykonaný a vedie si o testovaných evidenciu (prečítajte si bod 13 manuálu). Je to bežný zamestnanec, ktorý nemusí mať zdravotnícke vzdelanie. Je potrebné mu vytvoriť priestory na zabezpečenie realizácie testovania a evidencie otestovaných. Najlepšie v interiéri s väčšou rozlohou (závisí to od počtu zamestnancov, ktorí sa musia testovať v konkrétne zamestnávateľom stanovený deň alebo dni, aby sa nevytvárali veľké zhromaždenia ľudí). 

16.     Je nejaký vzor ako sa má viesť evidencia otestovaných zamestnancov?

V zmysle manuálu otestovanej osobe je vydané potvrdenie o vykonaní testu označené podpisom autorizovanej osoby s uvedením výsledku testovania, ktoré je platné a záväzné pre účely dočasného opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa. Vzor potvrdenia je v prílohe manuálu.

Je na Vašom rozhodnutí, či si potvrdenie vytvoríte podľa svojho uváženia (musí obsahovať informáciu o zamestnancovi v rozsahu meno, priezvisko, dátum testovania, podpis testovaného zamestnanca a podpis autorizovanej osoby v súlade s bodom 18 manuálualebo použijete vzor potvrdenia z manuálu. 

17.   Čo mám robiť, keď zamestnávateľ požaduje, aby som sa ako jeho zamestnanec dal otestovať v MOM na vlastné náklady, ale ja to odmietam a zamestnávateľ nechce vykonať testovanie na pracovisku?

Firma má za povinnosť kontrolovať svojich zamestnancov a nevpustiť do objektu osoby, ktoré nie sú OTP.

Zákonník práce presne nedefinuje, či má zamestnávateľ riešiť bezplatné otestovanie zamestnancov na pracovisku alebo cez MOM. Zamestnávateľ si môže stanoviť aj režim vstupu (zamestnanec urob si test na vlastné náklady), ale potom by neprítomnosť zamestnanca na pracovisku, ktorý si odmietne urobiť test cez MOM na vlastné náklady, mala byť považovaná za prekážku práce na strane zamestnávateľa a nie zamestnanca, keďže zamestnávateľ neumožnil svojmu zamestnancovi bezplatné testovanie (§ 250b ods. 6 a 7 Zákonníka práce). Ak sa zamestnanec otestuje na vlastné náklady v MOM, môže požadovať preplatenie od zamestnávateľa, ale štát rieši preplatenie testovania cez MOM len v sume 6 eur (za obdobie od 27.11.2021 do 31.12.2021) a v sume 5 eur (za obdobie od 01.01.2022 do 31.01.2022).

Je potrebné sa riadiť zákonníkom práce (novelizovaný zákonom č. 412/2021 Z. z.) ako aj vyhláškami ÚVZ SR č. 264/2021 č. 252/2021 uverejnenými vo Vestníku vlády SR. Taktiež sa riaďte aj § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. O výklad znenia uvedených právnych predpisov požiadajte MZ SR, ÚVZ SR alebo MPSVR SR. 

18.   Akceptujú sa výsledky testov od iného zamestnávateľa?

Áno. (napr. Ak zamestnávateľ A vykonal testovanie zamestnanca, pričom zamestnanec vstupuje aj na pracovisko zamestnávateľa B, tak zamestnávateľ B je povinný akceptovať test od zamestnávateľa A.).  

19.     Na aký účel slúži vykonaný samotest?

Potvrdenie o vykonaní testu slúži pre zamestnávateľa na účely dodržiavania OTP režimu na pracovisku. Potvrdenie môže preto podpisovať zamestnávateľom určená autorizovaná osoba. Vstup iných osôb na pracovisko zamestnávateľa, ako napr. návšteva alebo zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí potrebujú z pracovného hľadiska vstúpiť na pracovisko zamestnávateľa, nie je týmto manuálom riešený. Pred vstupom by sa mali preukázať, že spĺňajú OTP režim. 

20.     Je potrebné testovať externých pracovníkov?

Aj keď ide o pracovníkov v teréne (napr. kuriéri alebo taxikári), tak je potrebné si uvedomiť, že ak prichádzajú do kontaktu s inými osobami, tak pre nich platí § 2 ods. 2 vyhlášky ÚVZ SR č. 264/2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa a nie § 2 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 264/2021.

Pracoviskom je pri taxikároch interiér taxíka a taxikár prichádza aj do kontaktu s inými osobami. Kuriéri zase prichádzajú do kontaktu s inými osobami.

Len ak ide o zamestnanca, ktorý vôbec neprichádza do kontaktu pri svojej práci s inou osobou sa uplatňuje § 2 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 264/2021.

Link na vyhlášku:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_264.pdf 

21.  Koho mám ako zamestnávateľ určiť za autorizovanú osobu, keď nikto zo zamestnancov nechce takúto prácu vykonávať?

Je problém prikázať zamestnancovi, aby bol autorizovanou osobou (autorizovaná osoba nepotrebuje zdravotnícke vzdelanie, keďže sa testuje pomocou samotestov), ak s tým nesúhlasí. Ak sa dá, odporúčame, aby sa zamestnávateľ pokúsil s niektorým zo svojich zamestnancov dohodnúť, že sa stane autorizovanou osobou a prípadne sa ho pokúste motivovať, aby prevzal úlohu autorizovanej osoby (možné motivácie: finančne, osobné voľno alebo iné). Ak sa taký zamestnanec nenájde, tak potom by mal testovanie zabezpečiť sám štatutár. Alebo zamestnávateľ odporučí svojim zamestnancom, ktorí potrebujú testovanie, aby sa testovali cez MOM, pričom zamestnávateľovi bude Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky preplácať v januári 2022 len sumu do 6 eur na jedného zamestnanca otestovaného raz za týždeň (obdobie od 27. 11. 2021 do 31. 12. 2021) a vo februári 2022 len sumu do 5 eur na jedného zamestnanca otestovaného raz za týždeň (obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 01. 2022).

Ak je to možné, tak takýmto osobám môžete nariadiť aj home office. Osoby na home office nepotrebujú otestovanie, ak za celý týždeň neprídu ani raz do práce. 

22.  Ako postupovať u zamestnancov, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom testovania z MOM?

Ak je robené testovanie cez MOM, tak otestovaný môže po očkovaní dostať SMS, e-mail alebo len listinnú podobu o výsledku vykonania testu.

Pri preukazovaní o vykonaní testu cez MOM, odporúčame, aby zamestnanec priniesol autorizovanej osobe zamestnávateľa alebo inej určenej osobe potvrdenie o zaplatení vykonania testu. Na základe potvrdenia by mal zamestnávateľ uhradiť zamestnancovi náklady na testovanie v plnej výške, ak zamestnancovi nevytvoril priestor na testovanie vo firme. Ak zamestnávateľ zabezpečil testovanie vo firme, tak zamestnávateľ preplatí zamestnancovi náklady na testovanie max. do výšky 6 eur za týždeň (obdobie od 27. 11. 2021 do 31. 12. 2021) a 5 eur za týždeň (obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 01. 2022), ktoré budú zamestnávateľovi preplatené štátom. 

23.    Ako postupovať pri cudzích osobách, ktoré vstupujú do priestorov zamestnávateľa?

Cudzích zamestnancov netestujete a neuplatňujete na nich tento manuál. Ako zamestnávateľ môžete interne nariadiť podmienky vstupu do Vašich priestorov.

Prípadne odkonzultujte svoju otázku s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré je spracovateľom zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 52a

Povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb súvisiace so vstupom do prevádzkových priestorov zariadení a vstupom na hromadné podujatia počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19

(1) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné požadovať od osôb vstupujúcich do prevádzok a na hromadné podujatia splnenie podmienok podľa § 48 ods. 4 písm. z); na tento účel sú oprávnené požadovať od osôb preukázanie totožnosti a preukázanie potvrdenia podľa § 48 ods. 4 písm. z).

(2) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné odoprieť vstup do prevádzkových priestorov zariadení alebo vstup na hromadné podujatie osobe, ktorá odmietne preukázať splnenie podmienok podľa § 48 ods. 4 písm. z) alebo neplní opatrenia nariadené podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky nie je kompetentné sa odborne vyjadriť k ustanoveniam zákona č. 355/2007 Z. z. 

24.    Kde nájdem zoznam oficiálnych MOM?

Zoznam 69 oficiálnych MOM, v ktorých je cena testu 5 eur.

https://www.health.gov.sk/?Ag-mom  

25.     Vzťahuje sa manuál aj na ÚOŠS?

Áno. Predpokladáme, že všetky ÚOŠS boli MV SR e-mailom dňa 25. 11. 2021 informované o možnosti riešiť testovanie svojich zamestnancov (Vyhláška ÚVZ SR č. 264/2021 sa stanovila povinnosť podmieňovať vstup na pracovisko len pre zamestnancov v režime OTP. Vláda SR uložila ministrovi vnútra úlohou B.2 uznesenia vlády SR č. 687/2021:

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19671/1

distribuovať testy pre zamestnancov vo verejnej službe, štátnych zamestnancov a príslušníkov zamestnaných v služobných úradoch, ktorými sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Tieto budú distribuované na miestne príslušné okresné úrady podľa dislokácie pracoviska.). 

Ak Vám tento spôsob nevyhovuje, tak môžete využiť na testovanie svojich zamestnancov aj MOM a vzťahuje sa na Vás spracovaný manuál. 

26.    Preplatí štát aj samotesty, ktoré budú len nakúpené, ale nebudú použité na testovanie?

Nie. 

27.    Testovanie zamestnancov iných subjektov

Najmä veľkí zamestnávatelia zabezpečujú testovanie (zväčša vlastnou PZS (pracovná zdravotná služba), no nie vo všetkých prípadoch) aj pre subjekty, ktoré s nimi sídlia v areáli. Dôvodom je najmä efektívnosť testovania a obmedzené priestorové možnosti.  Testy v tomto prípade rovnako zabezpečí tento veľký zamestnávateľ (buď sám alebo ich dodá samotná PZS).

Je tento postup v poriadku? 

Uvedený postup je v poriadku a takáto prefakturácia bude pri žiadosti o platbu akceptovaná. Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo manuál na testovanie zamestnancov s cieľom zamestnávateľom testovanie zamestnancov uľahčiť, resp. umožniť im realizovanie testovania s čo najmenšou byrokratickou a finančnou záťažou, avšak, pri dodržaní všetkých podmienok a povinností v rámci platnej legislatívy. Aj vzhľadom na uvedené manuál umožňuje výber z viacerých možností, ako otestovanie zamestnancov zabezpečiť. Je však potrebné uviesť, že zamestnávateľ nesie zodpovednosť za splnenie podmienok. 

28.    Testovanie agentúrnych zamestnancov?

Princíp dočasného prideľovania je postavený na tom, že užívateľský zamestnávateľ prideľuje dočasne prideleným zamestnancom prácu, riadi ich a kontroluje, zabezpečuje a dohliada nad dodržiavaním opatrení v oblasti BOZP a ochrany zdravia.

Je teda efektívne, aby užívateľskí zamestnávatelia testovanie realizovali aj pre zamestnancov agentúry dočasného zamestnávania. Následne je možné buď požiadať MH SR o preplatenie nákladov aj za zamestnancov agentúry, alebo ak o preplatenie testov požiada agentúra sama, bude zo strany MH SR akceptované vzájomné prefaktúrovanie nákladov za obstaranie testu a výkon testu.

29.    Ako sa stanovuje platnosť AG testu?

Na základe právneho oddelenia ÚVZ sa v zmysle právneho poriadku do lehoty určenej dňami nezapočítava deň kedy nastala udalosť rozhodujúca pre jej plynutie. Teda prvým dňom lehoty je až deň nasledujúci.

Napr. Ak sa zamestnanec otestoval dňa 06. 12. 2021 počas dňa, tak test mu platí 7 dní, t.j. test je platný do 13. 12. 2021 vrátane.

30.    Bude preplácať štát aj RT-PCR testy?

Nie. Tak ako je uvedené v bode 2 manuálu preplácajú sa len samotesty. Samozrejme môžete robiť u zamestnancov aj RT-PCR testy, ak to potrebujete, ale tie Vám štát nepreplatí.  

31.    SZČO – kontrola a testovanie?

Zamestnávateľ má pri vstupe do svojich priestorov kontrolovať režim OTP pre všetky vstupujúce osoby a to vrátane subjektov, s ktorými ma uzavretú zmluvu v zmysle Obchodného zákonníka (tj. aj vrátane SZČO), pričom ak taká osoba/subjekt nepredloží potvrdenie preukazujúce OTP, resp. je test na COVID-19 starší ako 7 kalendárnych dní, nesmie umožniť vstup do svojich priestorov. 

Zároveň uvádzame, že za zamestnanca alebo osobu vykonávajúcu prácu na základe iného zmluvného vzťahu sa považuje osoba, ktorá vykonáva prácu u zamestnávateľa na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študenta, zmluvy podľa Obchodného zákonníka (napr. podľa § 269 tzv. manažérske zmluvy) a pod. Povinnosť poskytnúť testovanie sa preto nevzťahuje na zamestnancov subdodávateľov, ktorých testovanie zabezpečuje ich zamestnávateľ a SZČO, ktorí sú povinní testovanie zrealizovať vo vlastnej réžii.

32.    Preplatí štát aj samotesty, ktoré boli pri testovaní zamestnanca vyhodnotené ako chybné?

Nie. Zo strany Ministerstva hospodárstva SR nie je možné posúdiť, či bol použitý pri testovaní chybný Ag test.

 

Aktualizácia 31. 03. 2022

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk