Financovanie partnerstva

Financovanie pre partnerov z členských štátov EÚ a z Nórska

V programe INTERREG IVC sú oprávnené projektové činnosti spolufinancované z ERDF 75 % alebo 85 % v závislosti od členského štátu, v ktorom sa partner fyzicky nachádza (určené podľa jeho adresy). Zvyšných 25 % alebo 15 % musí byť poskytnutých samotnými partnermi. Zdroje vlastného spolufinancovania partnera môžu byť rôznorodé. Môže pochádzať z partnerovho vlastného rozpočtu alebo z iných verejných zdrojov na centrálnych, regionálnych alebo miestnych úrovniach.

V rámci programu INTERREG IVC nie je možné obdržať z ERDF zálohu. Uvedené znamená, že každý projekt musí uhrádzať svoje činnosti až do predloženia správy o pokroku a požiadania o prostriedky z programu pre činnosti vykonané a zaplatené v uplynulom období. Program potom uhradí 75 % alebo 85 % z celkových oprávnených výdavkov uplatnených každým z partnerov – ubezpečujúc sa vždy však, že 25 % alebo 15 % je poskytnutých z iných verejných zdrojov. Partneri projektu si preto musia vyhradiť a zabezpečiť dostatočnú likviditu, ak sa chcú zúčastniť na projekte INTERREG IVC.

 

Interregionálna spolupráca v rámci programov Konvergencia a Konkurencieschopnosť
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 čl. 37 § 6 písm. b) mohli niektoré regióny predvídať ako prioritu interregionálnu spoluprácu v rámci ich regionálnych operačných programoch Konvergencia alebo Konkurencieschopnosť. V zásade by tieto regióny mali vypracovávať projekty s inými regiónmi, ktoré tiež začlenili rovnaký odkaz na interregionálnu spoluprácu do svojich operačných programov. Pre projekty spolupráce v rámci programov Konvergencia alebo Konkurencieschopnosť bude musieť každý partner uzavrieť vlastnú zmluvu so svojim RO. Keďže toto predstavuje pre celé partnerstvo vážne výzvy z hľadiska koordinácie, tento typ iniciatívy by mal byť venovaný projektom intenzívnej spolupráce s obmedzeným počtom regiónov.
 
Môže dôjsť k situácii, že vyššie uvedené regióny musia pracovať s partnermi, ktorí nemajú takýto odkaz na interregionálnu spoluprácu v ich operačných programoch. V takomto prípade, aby sa predišlo dodatočnej zložitosti, dôrazne odporúčame, aby sa všetci partneri projektu prihlásili do INTERREG IVC a zabezpečili, aby žiadnemu partnerovi neboli poskytnuté prostriedky z jeho regionálnych operačných programov Konvergencia alebo Konkurencieschopnosť.
 
Vo výnimočných prípadoch, ak to bude riadne odôvodnené, niektoré regióny môžu využiť ich regionálne financovanie v rámci projektu predloženého do programu INTERREG IVC. Nebudú im poskytnuté žiadne prostriedky z INTERREG IVC, ale miesto toho budú financovať svoju účasť z rozpočtu ich regionálneho programu, ktorý bude označený ako „iné financovanie“ v žiadosti do programu INTERREG IVC. Na tieto osobitné projekty sa budú uplatňovať nasledovné podmienky:
- región financovaný zo svojho operačného programu nemôže byť vedúcim partnerom projektu INTERREG IVC. Vedúci partner znáša všetky administratívne, finančné a právne zodpovednosti (pozri bod 5.3.4) pri implementácii projektu. Toto je dôvod, prečo vedúci partner musí byť „plnoprávnym“ partnerom projektu.
- okrem partnera / partnerov financovaných z regionálnych programov sa musia na partnerstve zúčastňovať najmenej dvaja ďalší partneri, ktorí sú z dvoch rôznych členských štátov EÚ a sú financovaní z programu INTERREG IVC.
- partnerstvo musia tvoriť najmenej traja partneri, ktorí sú z minimálne dvoch rôznych členských štátov EÚ a financovaní z programu INTERREG IVC.
- partner musí byť financovaný buď z INTERREG IVC alebo z regionálneho programu, ale nie z oboch naraz. Je potrebné tiež zdôrazniť, že výdavok môže byť uhradený len z jedného zdroja financovania.
- termíny, schválenia a informačné postupy sa pri regionálnych programoch odlišujú od programu INTERREG IVC, a to spôsobuje, že riadenie činnosti partnerov s rozličným financovaním je komplexným procesom. Toto by sa malo vziať do úvahy pri príprave projektu.

Partneri z Nórska sa nemôžu uchádzať o ERDF prostriedky, ale môže im byť poskytnuté financovanie vo výške 50 % z vopred vyhradených národných fondov, ktoré Nórsko dáva k dispozícii v súvislosti so svojou priamou účasťou v programe INTERREG IVC. Nórske národné fondy sú rovnako uhrádzané programom INTERREG IVC po predložení a schválení správ o pokroku projektu.

 

Výška financovania a zdroj
Zúčastnené štáty (EÚ + Nórsko)
75 % ERDF
Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia
85 % ERDF
Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko
50 % vopred vyhradené Nórske fondy
Nórsko
Financovanie iných partnerov a aktivity mimo členských štátov EÚ

Účasť partnerov z iných ako členských štátov EÚ je vítaná, ale nemôže byť spolufinancovaná z programu INTERREG IVC. Ich účasť preto musí byť financovaná z ich vlastných zdrojov.

Partneri z Nórska sa môžu uchádzať o nórske financovanie poskytované programom INTERREG IVC. Za účelom uľahčenia účasti partnerov zo Švajčiarska v programe INTERREG IVC, Švajčiarsko tiež vyhradilo určité prostriedky, ktoré sú priamo poskytované kantónmi. Prostredníctvom švajčiarskeho Národného kontaktného bodu je možné požiadať o poskytnutie ďalších informácií.

V niektorých prípadoch môže prichádzať do úvahy poskytnutie prostriedkov prostredníctvom iných nástrojov EÚ (ako je ENPI[1] alebo IPA[2]), alebo prostredníctvom osobitných národných alokácií. Pri spolufinancovaní prostredníctvom iných EÚ nástrojov sa musia vziať do úvahy nasledovné skutočnosti:

· financovanie poskytnuté z iných nástrojov sa musí spravovať a monitorovať samostatne, a to aj keď bol projekt pripravený ako spoločný;

· termíny schvaľovania a administratívne konania sa líšia pri rôznych nástrojoch a nemusia byť v súlade s cyklom programu INTERREG IVC. Uvedené by mali partnermi dôsledne zvážiť pri plánovaní činností a rozpočtovaní nákladov;

· z účtovného hľadiska môže byť výdavková položka priradená iba k jednému programu. Činnosti rozpočtované a uhrádzané partnermi z EÚ a Nórska a spolufinancované z ERDF alebo Nórskych fondov budú hlásené do programu INTERREG IVC. Ostatné časti projektu rozpočtované a financované partnermi, ktorí nie sú z EÚ, budú monitorované príslušným iným riadiacim orgánom v súlade s inými nástrojmi.

Na základe článku 21 Nariadenia (ES) č. 1080/2006 však môžu byť spolufinancované výdavky vzniknuté pri implementácii častí projektov mimo EÚ, Nórska a Švajčiarska, predovšetkým v krajinách kvalifikovaných pre poskytnutie fondov IPA, pokiaľ sú tieto výdavky na prospech danej operácie a nepresiahnu 10 % z rozpočtu projektu INTERREG IVC. Výdavok musí byť rozpočtovaný, zaplatený a znášaný partnermi z EÚ alebo z Nórska. Súvisiaca činnosť musí byť výslovne uvedená a zdôvodnená v schválenej žiadosti. Obyčajne činnosť mimo EÚ súvisí s oficiálnou účasťou partnera z nečlenskej krajiny na projekte a dovoľuje EÚ partnerom prevziať časť nákladov partnera z nečlenského štátu, aby mu uľahčili jeho účasť.

Je potrebné si uvedomiť, že cestovné výdavky EÚ partnerov cestujúcich do miest mimo EÚ nespadajú do hore uvedeného 10% pravidla, ale sú oprávnené ako akékoľvek iné cestovné výdavky (pod podmienkou, že súvisia s činnosťami, ktoré boli naplánované a zdôvodnené v žiadosti).

Vyhlásenie o spolufinancovaní

Vo fáze predkladania žiadosti požaduje program INTERREG IVC predloženie dôkazu, že suma vlastného spolufinancovania bola zabezpečená vedúcim partnerom a projektovým partnerom a bude k dispozícii pre implementáciu projektu, ako je stanovená v žiadosti. Tento dôkaz je doručený vo forme vyhlásenia o spolufinancovaní. Vyhlásenie o spolufinancovaní je povinné pre všetkých partnerov zapísaných v žiadosti, tzn. tak pre partnerov z EÚ ako aj pre ostatných partnerov nepochádzajúcich z EÚ. Je predpokladom pre kvalifikáciu projektu do programu. Je preto dôležité, aby sa táto požiadavka zobrala do úvahy už v skorej fáze prípravy tak, aby bolo vyhlásenie o spolufinancovaní k dispozícii najneskôr pred uzavretím výzvy, keď majú byť žiadosti doručené na STS. Vzor vyhlásenia o spolufinancovaní je k dispozícii v aplikačnom balíku na webovej stránke programu (www.interreg4c.eu), ako aj na slovenskej stránke programu (http://www.interregc.sk/interreg-ivc/programove-dokumenty/).

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk