Textová verzia
Pondelok 29. máj 2017

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začalo zisťovacie konanie strategického dokumentu "Revízia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - verzia 7.1" .

Oznámenie vypracované podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z. z. je uverejnené na adrese http://eia.enviroportal.sk a na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk. Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor riadenia OP a metodiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava do 30. októbra 2015.

 

DOKUMENTY:

OP KaHR v znení revízie so sledovaním zmien

Oznámenie o zmene strategického dokumentu - revízia OP KaHR

 

Rozhodnutie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie


Začiatok stránky