Textová verzia
Pondelok 29. máj 2017

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začalo zisťovacie konanie strategického dokumentu "Revízia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - verzia 4.0" .

Oznámenie vypracované podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z. z. je uverejnené na adrese http://eia.enviroportal.sk a na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk. Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor programových a podporných činností ŠF, Mierová 19, 827 15 Bratislava do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia, t.j. do 8. 6. 2013.

DOKUMENTY:

OP KaHR v znení revízie so sledovaním zmien 

Oznámenie o zmene strategického dokumentu - revízia OP KaHR 

 

ROZHODNUTIE po ukončení zisťovacieho konania v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z.

 


Začiatok stránky