Textová verzia
Streda 28. jún 2017

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 25. mája 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.3 – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu,
Martinčekova 17
821 01 Bratislava
tel.: 02 / 58 260 423, 241
fax: 02 / 58 260 109
e-mail: fondy@sario.sk
internetová stránka: www.sario.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 24. augusta 2009 do 16:00 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh je nevyhnutné doručiť:
- osobne najneskôr do 24. augusta 2009 do 16:00 hod.,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 24. augusta 2009 na vyššie uvedenú adresu SARIO

Na základnom obale musí byť uvedené:

  • označenie kódu príslušnej výzvy,
  • celé meno (názov) žiadateľa (vrátane IČO),
  • adresa žiadateľa,
  • názov a adresa vykonávateľa,
  • názov projektu,
  • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo),

a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“
Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR – 113DM - 0901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a SARIO, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 1.1.3 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP (PDF), (DOC)

PRÍLOHY:
-
Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis) (PDF), (DOC)
Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci) (PDF)
- Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy pomoci) (PDF), (DOC)
- Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci (príloha č. 3 schémy pomoci) (PDF), (DOC)
Formulár žiadosti o NFP (PDF)
- Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu (PDF), (DOC)
Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu (XLS),(PDF)
Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Finančná analýza (XLS), (PDF)
Príloha č. 6 žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy (XLS), (PDF)
- Príloha č. 16 žiadosti o NFP – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií (PDF), (DOC)
- Príloha č. 17 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF), (DOC)
- Príloha č. 18 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF), (DOC)
- Príloha č. 19 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF), (DOC)
- Príloha č. 20 žiadosti o NFP – modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP (PDF), (DOC)
- Príloha č. 21 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF), (DOC) 
- Príloha č. 22 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF), (DOC)
- Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 10 žiadosti o NFP (PDF), (DOC)
- Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP (PDF), (DOC)
- Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (PDF), (DOC)
- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 113DM – 0901 (PDF), (DOC)
- Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (PDF)
Štatút výberovej komisie v znení dodatku č. 2 (PDF)
Rokovací poriadok výberovej komisie v znení dodatku č. 1 (PDF)
- Hodnotiace kritériá (PDF), (DOC)
- Výberové kritériá (PDF), (DOC)
ITMS II Portal v.2.1 – Manuál (PDF)
- Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP (PDF), (DOC)
- Užívateľská príručka MSP (PDF)
Kompletná dokumentácia výzvy (ZIP)

Najčastejšie kladené otázky (FAQ) - http://www.sario.sk/?faq-k-vyzve-kod-khr-113dm-0901-podopatrenie-1-1-3

 


Začiatok stránky