Textová verzia
Sobota 27. máj 2017

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 25. januára 2010 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) na tel. čísle 02/58 248 401, e-mailom na adrese fondy@siea.gov.sk alebo na nasledujúcich adresách:

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Trenčín
Hurbanova 59
911 00 Trenčín
tel.: 032/74 35 216 (kl. 116)
fax: 032/74 36 057

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/47 01 800
fax: 048/47 01 820

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Košice
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: 055/ 67 82 532 (3)
fax: 055/ 67 86 411
Internetová stránka: www.siea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 11. mája 2010.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:
- osobne najneskôr do 11. mája 2010 do 16:00 hod.,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 11. mája  2010 na jednu z vyššie uvedených adries regionálnych pracovísk SIEA.

Na základnom obale musí byť uvedené:

  • označenie kódu príslušnej výzvy,
  • celé meno (názov) žiadateľa,
  • adresa žiadateľa,
  • názov a adresa vykonávateľa,
  • názov projektu,
  • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo),
  • a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR – 111SP - 1001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 26. februára 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 1001.

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-111SP-1001 je zmena termínu predkladania žiadostí o NFP (z 26. apríla 2010) na 11. máj 2010. Dôvodom posunu termínu predkladania Žiadostí o NFP sú technické problémy pri zadávaní Žiadosti o NFP prostredníctvom Verejného portálu ITMS.

Usmernením sa zároveň mení príslušná časť textu Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP.

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 29. marca 2010 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR–111SP–1001.
Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, (DOC)

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

- Príručka pre žiadateľa
- Príloha č. 4 ŽoNFP Podrobný rozpočet
- Príloha č. 14 ŽoNFP Stanoviská VUC k ŽoNFP

______________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 3. mája 2010 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 1001 (ďalej len „usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP je navýšiť alokáciu finančných prostriedkov.

Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (PDF), (DOC)


Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádza nasledujúci dokument:

- Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR a SIEA, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP.

» VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP (PDF)   (DOC)   - Usmernenie č. 3

PRÍLOHY:
-
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 3 (PDF), (DOC) 

Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci)  (PDF)

- Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy pomoci)  (PDF), (DOC)

- Regionálna mapa štátnej pomoci na roky 2007-2013 (príloha č. 3 schémy pomoci) (PDF) 

- Záväzný úverový prísľub (PDF)

Formulár žiadosti o NFP   (PDF) 

- Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu  (PDF), (DOC) 

- Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu -usmernenie č.2  (PDF)

-
Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Finančná analýza (XLS)  

- Príloha č. 13 žiadosti o NFP - čestné vyhlásenie  (PDF), (DOC)

Príloha č. 14 žiadosti o NFP - Stanoviská VUC k ŽoNFP - usmernenie č.2  (ZIP)  

- Príloha č. 15 žiadosti o NFP - Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií  (PDF), (DOC) 

- Príloha č. 16 žiadosti o NFP - čestné vyhlásenie  (PDF), (DOC) 

- Príloha č. 17 žiadosti o NFP - čestné vyhlásenie  (PDF), (DOC) 

- Príloha č. 18 žiadosti o NFP - čestné vyhlásenie  (PDF), (DOC)

- Príloha č. 19 žiadosti o NFP - modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP  (PDF), (DOC) 

- Príloha č. 22 žiadosti o NFP - čestné vyhlásenie (PDF), (DOC)  

- Príloha č. 23 žiadosti o NFP - čestné vyhlásenie (PDF), (DOC)

- Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 9 žiadosti o NFP  (PDF), (DOC)

- Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP (PDF), (DOC)

- Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh  (PDF), (DOC) 

- Prílohy zmluvy o poskytnutí NFP (ZIP) 

- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 111SP-1001 - usmernenie č.2 (PDF) (DOC)

Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (PDF)   

- Štatút výberovej komisie  (DOC), (PDF)

- Rokovací poriadok výberovej komisie (PDF), (DOC)

- Hodnotiace kritériá 1.1.1 OP KaHR (PDF), (DOC)  

Výberové kritériá 1.1.1 OP KaHR  (DOC)(PDF)

- ITMS II Portal v.2.1 - Manuál  (PDF)

Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP (PDF)  

Užívateľská príručka MSP  (PDF) 

- Odporúčanie pre postupy pri vykonaní OVS  (PDF), (DOC) 

Príručka pre horizontálnu prioritu RP  (PDF)  

 - Kompletná dokumentácia k výzve  (ZIP)  - Usmernenie č. 3 


Začiatok stránky