Textová verzia
Sobota 27. máj 2017

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 3. augusta 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci  OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-111SP-0902
Cieľ usmernenia
Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (ďalej len „usmernenie“) je predĺženie termínu uzávierky Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP (ďalej len „výzva“) z pôvodného termínu 2. novembra 2009 na 2. decembra 2009.

Zmeny dokumentov v rámci výzvy
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
- Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

Platnosť usmernenia

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o NFP do dňa zverejnenia tohto usmernenia, nie sú týmto usmernením viazaní.

Zmeny vo výzve na predkladanie žiadostí o nfp
V časti Uzávierka prijímania žiadostí o NFP sa nahrádza pôvodný termín uzávierky výzvy z 2. novembra 2009 na 2. decembra 2009.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 11. novembra 2009 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 0902 (ďalej len „usmernenie“).
Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.  

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (PDF) (DOC)


Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:


 - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP
 Príručka pre žiadateľa

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 23. novembra 2009 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 0902 (ďalej len „usmernenie“).
Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.  

Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (PDF)(DOC)

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
                               
 Príručka pre žiadateľa
-    Príloha č. 7 Zmluvy o poskytnutí NFP


Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) na tel. čísle 02/58 248 401, e-mailom na adrese fondy@siea.gov.sk alebo na nasledujúcich adresách:

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Trenčín
Hurbanova 59
911 00 Trenčín
tel.: 032/74 35 216 (kl. 116)
fax: 032/74 36 057

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/47 01 800
fax: 048/47 14 651

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Košice
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: 055/ 67 82 532 (3)
fax: 055/ 67 86 411
Internetová stránka: www.sea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 2. decembra 2009.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:
- osobne najneskôr do 2. decembra 2009 do 16:00 hod.,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 2. decembra 2009 na jednu z vyššie uvedených adries regionálnych pracovísk SIEA.

Na základnom obale musí byť uvedené:

  • označenie kódu príslušnej výzvy,
  • celé meno (názov) žiadateľa,
  • adresa žiadateľa,
  • názov a adresa vykonávateľa,
  • názov projektu,
  • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo),
  • a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR – 111SP - 0902

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR a SIEA, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP.

»   VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP - Usmernenie č. 2 (DOC)

PRÍLOHY:
-
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 3 (PDF)  (DOC)
Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci) (PDF)
- Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy pomoci) (PDF) (DOC)
- Regionálna mapa štátnej pomoci na roky 2007-2013 (príloha č. 3 schémy pomoci) (PDF) (DOC)
- Formulár žiadosti o NFP (PDF)
- Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu (PDF) (DOC)
Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet  projektu (PDF) (XLS)
- Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Finančná analýza (PDF) (XLS)
- Príloha č. 6 žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy (PDF) (XLS)
- Príloha č. 14 žiadosti o NFP - čestné vyhlásenie (PDF), (DOC)
- Príloha č. 15 žiadosti o NFP - Stanovisko VÚC k žiadosti o NFP (PDF) (DOC)
- Príloha č. 16 žiadosti o NFP – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií (PDF) (DOC)
- Príloha č. 17 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF) (DOC)
- Príloha č. 18 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF) (DOC)
- Príloha č. 19 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF) (DOC)
- Príloha č. 20 žiadosti o NFP – modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP (PDF) (DOC)
- Príloha č. 23 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF) (DOC)
- Príloha č. 24 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF) (DOC)
- Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 10 žiadosti o NFP (PDF) (DOC)
- Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP (PDF) (DOC)
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (PDF) (DOC)
- Prílohy zmluvy o poskytnutí NFP (ZIP)
- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 111SP - 0902 - Usmernenie č. 3  (PDF)(DOC)
Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (PDF)
- Štatút výberovej komisie (PDF) (DOC)
- Rokovací poriadok výberovej komisie (PDF) (DOC)
- Hodnotiace kritériá 1.1.1 OP KaHR (PDF) (DOC)
- Výberové kritériá 1.1.1 OP KaHR (PDF) (DOC)
- ITMS II Portal v.2.1 - Manuál (PDF)
- Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP (PDF) (DOC)
- Užívateľská príručka MSP (PDF)
- Odporúčanie pre postupy pri vykonaní OVS (PDF) (DOC)
Príručka pre horizontálnu prioritu RP (PDF)   
- Kompletná dokumentácia k výzve - Usmernenie č. 3 (ZIP) 

Najčastejšie kladené otázky (FAQ) - http://www.siea.gov.sk/strukturalne_fondy/index.htm

 


Začiatok stránky