Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

dňa 24. júna 2010 rozhodlo o zrušení

výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

v rámci
 

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

 
Kód výzvy: KaHR – 12VS - 1001
 

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené (fyzicky doručené alebo odovzdané na poštovú prepravu) na Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu do termínu zrušenia výzvy budú vrátené žiadateľom. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 15. marca 2010 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 -
Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.2 -
Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) na tel. čísle 02/58 260 426, e-mailom na adrese fondy@sario.sk alebo na nasledovnej adrese:

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Martinčekova 17
821 01 Bratislava
tel.: 02/58 260 426, 02/58 260 137
fax: 02/58 260 109

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 16. júl 2010.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:
- osobne najneskôr do 16. júla 2010 do 16:00 hod.,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 16. júla 2010 na vyššie uvedenú adresu SARIO.

Na základnom obale musí byť uvedené:

  • označenie kódu príslušnej výzvy,
  • celé meno (názov) žiadateľa,
  • adresa žiadateľa,
  • názov a adresa vykonávateľa,
  • názov projektu,
  • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo),
  • a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR – 12VS - 1001

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR a SARIO, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP.

» VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP (PDF), (DOC)

PRÍLOHY:

Formulár žiadosti o NFP (PDF)

- Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu (PDF), (DOC)

- Príloha č. 2 žiadosti o NFP - čestné vyhlásenie o VO (PDF), (DOC)

- Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu (PDF), (XLS)

- Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Finančná analýza (PDF), (XLS)

- Príloha č. 9 žiadosti o NFP – Stanoviská samosprávnych krajov k žiadosti o NFP (ZIP) 

- Príloha č. 20 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie o neobdržaní pomoci na nehnuteľnosti (PDF), (DOC)

- Príloha č. 21 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie o identickosti príloh  (PDF), (DOC)

- Príloha č. 24 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie o vysporiadaní záväzkov (PDF), (DOC)

- Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP (PDF), (DOC)

- Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (PDF), (DOC)

- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR–12VS–1001 (PDF), (DOC)

- Štatút výberovej komisie v znení dodatku č. 2 (PDF), (DOC)

- Rokovací poriadok výberovej komisie v znení dodatku č. 1 (PDF), (DOC)

- Hodnotiace kritériá (PDF), (DOC)

- Výberové kritériá (PDF), (DOC)

ITMS II Portal v.2.1 – Manuál (PDF)

- Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP (PDF), (DOC)

Kompletná dokumentácia KaHR-12VS-1001 (ZIP)   

Informačný seminár k výzve 

Najčastejšie otázky (FAQ) 


Začiatok stránky