Stáže

           Číslo spisu: 484/2009-1000-2010

 

 

SMERNICA č. 2/2009

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 10. marca 2009

o vykonávaní odbornej praxe a stáži na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na zabezpečenie jednotného postupu vykonávania odbornej praxe a stáži[1]) (ďalej len „stáž“) a postupu pri prijatí uchádzača o stáž na ministerstve ustanovuje:

Čl. 1

Predmet úpravy

Táto smernica upravuje organizáciu a priebeh stáže žiakov stredných škôl vrátane žiakov nadstavbového a pomaturitného štúdia a študentov vysokých škôl (ďalej len „študent“) na ministerstve.

Čl. 2

Účel stáže

Účelom stáže je zvyšovanie úrovne vedomostí a získanie praktických skúseností študentov o činnosti ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy, legislatívnych procesoch a s nimi súvisiacimi podpornými činnosťami.

Čl. 3
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tejto smernice sa rozumie

a) stážou – pobyt študenta v organizačných útvaroch ministerstva a jeho oboznámenie sa s ich agendou,

b) stážistom – študent prijatý na stáž,

c) školiteľom – štátny zamestnanec alebo zamestnanec určený predstaveným alebo vedúcim zamestnancom organizačného útvaru ministerstva, na ktorom bude stážista vykonávať stáž,

d) koordinátorom stáže – štátny zamestnanec osobného úradu ministerstva poverený jeho predstaveným.

Čl. 4

Podmienky prijatia na stáž

(1) Stážistom na ministerstve môže byť študent, ktorý o absolvovanie stáže písomne požiada a doloží potvrdenie o štúdiu. Ak škola vyžaduje podpísanie dohody o vykonaní stáže, predloží stážista jej návrh.

(2) Stáž sa na ministerstve vykonáva bez nároku na finančné ohodnotenie a bez krytia nákladov súvisiacich s cestovným, ubytovaním, stravovaním a podobne.

Čl. 5

Postup pri prijatí študenta na stáž

Žiadosť s označením organizačného útvaru ministerstva, na ktorom by chcel študent vykonávať stáž, štruktúrovaný životopis a potvrdenie o štúdiu doručí študent osobnému úradu ministerstva, ktorý

a) zaeviduje žiadosť,

b) zabezpečí stanovisko organizačných útvarov ministerstva, kde by mohol uchádzač vykonávať stáž v závislosti od obsahu študijného programu študijného odboru a jeho požiadavky, v ktorom predstavený súčasne určí stážistovi školiteľa,

c) o stanovisku informuje študenta,

d) v prípade potreby zabezpečí doplnenie požadovaných dokladov od študenta, dohodne termín nástupu a prijatie uchádzača na stáž,

e) vystaví stážistovi identifikačný preukaz ministerstva a prostredníctvom recepcie ministerstva zabezpečí jeho vydávanie a odovzdávanie pri vstupe do budovy a odchode z budovy,

f) najneskôr v deň nástupu zabezpečí čestné vyhlásenie stážistu o zachovaní mlčanlivosti, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov a oboznámi uchádzača s touto smernicou.

Čl. 6

Spolupráca organizačných útvarov ministerstva

(1) Koordinátor stáže úzko spolupracuje so školiteľom, ktorý preberie gesciu nad stážistom na osobnom úrade ministerstva v deň jeho nástupu.

(2) Školiteľ konzultuje s koordinátorom stáže požiadavky stážistu a poskytuje mu pomoc po organizačnej a odbornej stránke. V prípade potreby stážistu vypracuje podklady pre jeho hodnotenie, ktoré zašle osobnému úradu ministerstva najneskôr dva pracovné dni pred skončením stáže.

(3) Potvrdenie o vykonaní stáže, resp. hodnotenie vydá stážistovi osobný úrad ministerstva, ak o to stážista požiada.

(4) Poverený zamestnanec odboru hospodárskej správy vykoná školenie stážistu v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi na základe požiadania osobného úradu ministerstva najneskôr v deň nástupu na stáž.

(5) Oddelenie informatiky v závislosti od svojich organizačných a materiálnych možností zabezpečí pre stážistu, materiálne a technické podmienky pre využívanie informačných systémov ministerstva na základe žiadanky[2]) vypísanej školiteľom.

Čl. 7

Povinnosti stážistu

(1) Stážista môže prispievať k plneniu úloh organizačného útvaru, v ktorom vykonáva stáž. Autorské právo k materiálu, na ktorom vypracovaní sa podieľa, je majetkom ministerstva.

(2) Stážista je povinný

a) predložiť čestné vyhlásenie o zachovaní mlčanlivosti podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel počas vykonávania stáže, a to aj po skončení stáže; stážista nie je oprávnený poskytovať ďalším osobám informácie, dokumenty, ktoré neboli ešte uverejnené,

b) poskytnúť písomný súhlas na spracovanie osobných údajov[3]) v súvislosti so stážou podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,

c) absolvovať úvodné školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi,

d) podpísať vyhlásenie o tom, že bol oboznámený s touto smernicou, preškolený s internými predpismi ministerstva a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi[4]) a dodržiavať ich,

e) počas celého priebehu stáže pracovať pod vedením svojho školiteľa a riadiť sa jeho pokynmi, resp. pokynmi ním povereného zamestnanca v organizačnom útvare ministerstva kde vykonáva stáž, ako i pokynmi riaditeľa osobného úradu ministerstva a koordinátora stáže,

f) chrániť pred stratou, poškodením a zneužitím identifikačný preukaz, ktorý stážista prevezme na obdobie vykonávania stáže; v prípade straty preukazu je stážista povinný stratu bezodkladne nahlásiť osobnému úradu ministerstva,

g) prevziať a odovzdať identifikačný preukaz pri každom vstupe do budovy a odchode z budovy na recepcii ministerstva,

h) vrátiť identifikačný preukaz koordinátorovi stáže v deň ukončenia stáže,

i) správať sa tak, aby nedošlo k poškodeniu majetku ministerstva,

j) administratívne záležitosti riešiť so školiteľom alebo koordinátorom stáže,

k) oznámiť predpokladanú neprítomnosť na pridelenom pracovisku svojmu školiteľovi.

Čl. 8

Povinnosti školiteľa

Školiteľ vymedzí rámec obsahu a priebehu stáže, sleduje a kontroluje plnenie úloh stážistu. Ak stážista porušuje povinnosti stanovené v tejto smernici, nedodržiava pokyny školiteľa, bezdôvodne neplní stanovené úlohy, alebo je neprítomný bez udania dôvodu, školiteľ ho upozorní na možnosť zrušenia stáže. V prípade potreby predloží riaditeľovi osobného úradu ministerstva odôvodnený návrh na zrušenie stáže.

Čl. 9

Zrušenie stáže

(1) Stáž môže byť stážistovi zrušená

a) ak stážista požiada o zrušenie svojej účasti na stáži,

b) z dôvodu porušenia povinností stanovených touto smernicou,

c) z vážnych prevádzkových dôvodov ministerstva.

(2) O zrušení stáže rozhoduje riaditeľ osobného úradu ministerstva.

Čl. 10

Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť 15. marca 2009.

                                                                               

 

                                                                                                                                                  Ľubomír Jahnátek

                                                                                                                                                           minister[1]) § 51 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 43 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z.z.

[2]) Príloha č. 4 k smernici č. 22/2006 na prácu v Informačnom systéme Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

[3]) § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

[4]) Napríklad zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, Požiarny štatút Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 21.11.2008.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk