Textová verzia
Streda 08. júl 2015

Ministerstvo hospodárstva SR

Smernice MH SR vydané v roku 2006

Stav k 31. 12. 2006

Číslo

Dátum

Názov

Vydal útvar

1/2006

07.02.2006

Smernica, ktorou sa mení smernica č.8/1999 MH SR, ktorou sa upravuje organizačné zabezpečenie legislatívneho procesu v podmienkach MH SR

Sekcia legislatívy a práva

2/2006

27.01.2006

Smernica, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č.20/2003 MH SR, ktorou sa upravuje styk zamestnancov s predstaviteľmi hromadných informačných prostriedkov

Kancelária ministra

3/2006

27.01.2006

Smernica ,ktorou sa mení a dopĺňa smernica č.1/2004 MH SR , ktorou sa upravuje postup udržiavania, rozvíjania a aktualizácie webových stránok

Kancelária ministra

4/2006

01.02.2006

Smernica na zabezpečenie ohlasovacej povinnosti, vyrozumenia a uvedenia do stavu pohotovosti členov útvaru krízového riadenia

Odbor krízového manažmentu

5/2006

Rozhodovacie konanie sa k 31.03.2006 neuzavrelo

6/2006

14.02.2006

Smernica, ktorou sa mení smernica č.6/2005 MH SR o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v kapitole MH SR

Odbor rozpočtu a projektov EÚ

7/2006

28.02.2006

Smernica, ktorou sa mení smernica č.14/2003 na zabezpečenie manipulácie s pečiatkami na MH SR

Odbor organizácie a verejného obstarávania

8/2006

01.03.2006

Smernica, ktorou sa mení smernica č.13/2004 MH SR na poskytovanie dotácie na zriaďovanie priemyselných parkov a na elimináciu rizík v oblasti poskytovania finančných prostriedkov na priemyselné parky

Odbor priemyslu

9/2006

03.03.2006

Smernica, ktorou sa mení smernica č.7/2003 MH SR o vydávaní Vestníka MH SR

Osobný úrad

10/2006

15.03.2006

Smernica, ktorou sa mení smernica č.2/2005 MH SR o poskytovaní cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách a náhrad pri výkone práce v zahraničí v znení Dodatku č.1

Odbor financovania ministerstva

11/2006

15.03.2006

Smernica, ktorou sa mení smernica č.3/2005 MH SR o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách

Odbor financovania ministerstva

12/2006

31.03.2006

Smernica, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č.1/2005 MH SR pre schvaľovanie zmlúv o dielo na práce v Spolkovej republike Nemecko

Odbor riadenia

obchodovania s citlivými tovarmi

13/2006

23.03.2006

Smernica, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č.4/2006 ministerstva na zabezpečenie ohlasovacej povinnosti, vyrozumenia a uvedenia do stavu pohotovosti členov útvaru krízového riadenia

Odbor krízového manažmentu

14/2006 07.04.2006 Smernica Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre realizáciu projektov PHARE a Prechodného fondu
Zrušuje sa Smernica č.7/2005
Odbor interregionálnej a bilaterálnej
spolupráce
15/2006 17.05.2006 Smernica, ktorou sa vydávajú pravidlá na vykonávanie zákona 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
(Zrušuje sa smernica č. 2/2004)
Kancelária ministra
16/2006 25.04.2006 Smernica, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 14/2004 MH SR pri zabezpečovaní realizácie ochrany utajovaných skutočností Bezpečnostný odbor
17/2006
28.04.2006 Smernica o správe majetku štátu v správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
(Zrušuje sa smernica č. 9/2004)
Odbor správy majetku štátu a služieb
18/2006
02.05.2006 Smernica o verejnom obstarávaní
(Zrušuje sa smernica č. 9/2005)
Odbor organizácie a verejného obstarávania
19/2006  26.04.2006 Smernica, ktorou sa mení smernica č.11/2003 MH SR o postupe pri použití peňažných prostriedkov osobitného účtu zriadeného podľa zákona č.474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov SR vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov Odbor financovania ministerstva
20/2006 29.05.2006 Smernica, ktorou sa mení smernica č.12/2003 MH SR pri použití peňažných prostriedkov osobitného účtu a pri vedení evidencie majetku štátu určeného na transformáciu podľa § 47 c zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov Odbor financovania ministerstva
21/2006 30.06.2006 Smernica, o postupe pri používaní, riadení a prevádzke motorových vozidiel na MH SR a na pracoviskách MH SR v cudzine Odbor správy majetku a služieb
22/2006 30.06.2006 Smernica na prácu v Informačnom systéme MH SR Odbor informatiky
23/2006
03.07.2006 Smernica o postupoch pri kontrole plnenia úloh štátnej správy
(Zrušuje sa smernica č.11/1998)
Odbor kontroly a sťažnosti
24/2006 20.07.2006 Smernica o hospodárení so služobnými bytmi, kancelárskymi a parkovacími priestormi na pracoviskách mimo sídla služobného úradu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v cudzine
(Zrušuje sa smernica č.11/2004)
Odbor správy majetku štátu a služieb
25/2006
01.08.2006 Smernica o mechanizme refundovania oprávnených výdavkov z technickej pomoci Sektorového operačného programu Priemysel a služby
(Zrušuje sa smernica č.6/2004)
Odbor riadenia SOP
26/2006 01.08.2006 Smernica, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 13/2003 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o finančnom riadení a finančnej kontrole Odbor financovania ministerstva
27/2006 05.10.2006

Smernica, ktorou sa mení smernica č.6/2005 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v kapitole Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení rozhodnutia
č. 117/2005 ministra hospodárstva Slovenskej republiky a smernice č.6/2006

Odbor financovania ministerstva

28/2006 20.12.2006

Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách a náhrad pri výkone práce v zahraničí
(Zrušuje sa smernica č.2/2005 v znení dodatku č.1/2005 a smernice č.10/2006)

Odbor financovania ministerstva


Začiatok stránky