Jediným autentickým znením európskych právnych predpisov s právnymi účinkami je úradný vestník EÚ (Official Journal of the European Union) vydávaný v tlačenej a v zmysle nariadenia (EÚ) č. 216/2013 i v elektronickej podobe (Eur-Lex).


EURÓPSKA LEGISLATÍVA O PODMIENKACH UVÁDZANIA CHEMIKÁLIÍ NA TRH

 

Európske právne predpisy sú zverejňované v elektronickom vydaní Úradného vestníka EÚ (EUR-Lex). Nájdete tam všetky relevantné právne predpisy aj ich preklady do slovenského jazyka. Okrem toho tam nájdete s určitým oneskorením po novelizovaní aj rekonštruované texty (konsolidované znenia) základných právnych predpisov, ktoré obsahujú zapracované zmeny. Tieto konsolidované znenia sa nezverejňujú v Úradnom vestníku EÚ, sú však veľmi praktickou pomôckou, ktorá podáva kompaktnú informáciu o platnom znení príslušného právneho predpisu. Autentickým elektronickým dokumentom s právnymi účinkami je však iba text právneho predpisu zverejnený v elektronickom vydaní Úradného vestníka EÚ.

 

Nariadenie REACH (č. 1907/2006/ES)

registráciihodnoteníautorizácii a obmedzovaní chemikálií a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady č. 793/93/EHS a nariadenia Komisie č. 1488/94/ES, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

 

Prvé – pôvodné vydanie nariadenia REACH bolo zverejnené 30.12.2006 a nadobudlo účinnosť 01.06.2007. Hlavy II, III, V, VI, VII, XI a XII, ako aj články 128 a 136 sa uplatňujú od 01.06.2008. Článok 135 sa uplatňuje od 01.08.2008. Hlava VIII a príloha XVII sa uplatňujú od 01.06.2009.

Prvé korigendum zverejnené 29.05.2007 opravilo text pôvodného nariadenia REACH. Druhé korigendum zverejnené 31.05.2008 zmenilo definíciu zavedených látok a bolo zrušené a nahradené tretím korigendom zverejneným 05.02.2009, ktoré tiež upravilo definíciu zavedených látok.

V súvislosti s nariadením REACH bolo potrebné vykonať určité zmeny v smernici 67/548/EHS. Smernica 2006/121/ES, ktorá nadobudla účinnosť 19.01.2007 a uplatňuje sa od 01.06.2008, upravila text smernice 67/548/EHS.

Nariadenie REACH bolo upravené ďalšími právnymi predpismi:

1.   Nariadenie 1354/2007/ES                 (účinnosť od 23.11.2007)

      - úprava textu REACH s ohľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska do EÚ

2.   Nariadenie 987/2008/ES                   (účinnosť od 12.10.2008)

      - úprava textu Príloh IV a V (výnimky z registrácie)

3.   Nariadenie 1272/2008/ES (CLP)       (účinnosť od 20.01.2009)

      - články 57, 58 a 59 nariadenia CLP zmenili text nariadenia REACH a jeho príloh

4.   Nariadenie 134/2009/ES                   (účinnosť od 20.02.2009)

      - úprava textu Prílohy XI (štandardný testovací režim)

5.   Nariadenie 552/2009/ES                   (účinnosť od 27.06.2009)

      - úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia)

6.   Nariadenie 276/2010/EÚ                  (účinnosť od 02.04.2010)

      - úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre dichlórmetán, lampové oleje, tekuté podpaľovače grilov a organociničité zlúčeniny)

7.   Nariadenie 453/2010/EÚ                  (účinnosť od 20.06.2010)

      - úprava textu Prílohy II (Karta bezpečnostných údajov)

8.   Nariadenie 143/2011/EÚ                  (účinnosť od 21.02.2011)

      - úprava textu Prílohy XIV (Autorizačný zoznam)

      Korigendum k nariadeniu 143/2011/EÚ

9.   Nariadenie 207/2011/EÚ                  (účinnosť od 06.03.2011)

      - úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre difenyléter, pentabrómderivát a PFOS)

10. Nariadenie 252/2011/EÚ                  (účinnosť od 05.04.2011, uplatňovanie od 05.05.2011)

      - úprava textu Prílohy I (Správa o chemickej bezpečnosti)

11. Nariadenie 253/2011/EÚ                  (účinnosť od 19.03.2011)

      - úprava textu Prílohy XIII (Kritériá PBT a vPvB látok)

12. Nariadenie 366/2011/EÚ                  (účinnosť od 05.05.2011)

      - úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre akrylamid)

13. Nariadenie 494/2011/EÚ                  (účinnosť od 10.05.2011, uplatňovanie od 10.12.2011)

      - úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre kadmium)

      Korigendum k nariadeniu 494/2011/EÚ

14. Nariadenie 109/2012/EÚ                  (účinnosť od 01.03.2012, uplatňovanie od 01.06.2012)

      - úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre CMR látky)

15. Nariadenie 125/2012/EÚ                  (účinnosť od 18.02.2012)

      - úprava textu Prílohy XIV (Autorizačný zoznam)

16. Nariadenie 412/2012/EÚ                  (účinnosť od 05.06.2012)

      - úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre dimetylfumarát)

17. Nariadenie 835/2012/EÚ                  (účinnosť od 19.09.2012, uplatňovanie od 10.12.2011)

      - úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre kadmium)

18. Nariadenie 836/2012/EÚ                  (účinnosť od 09.10.2012)

      - úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre olovo)

19. Nariadenie 847/2012/EÚ                  (účinnosť od 10.10.2012, uplatňovanie od 10.04.2014)

      - úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre ortuť)

20. Nariadenie 848/2012/EÚ                  (účinnosť od 10.10.2012, uplatňovanie od 10.10.2017)

      - úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre zlúčeniny fenylortuti)

21. Nariadenie 126/2013/EÚ                  (účinnosť od 06.03.2013)

      - úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia)

22. Nariadenie 348/2013/EÚ                  (účinnosť od 21.04.2013)

      - úprava textu Prílohy XIV (Autorizačný zoznam)

23. Nariadenie 517/2013/EÚ                  (účinnosť od dátumu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Chorvátska)

      - úprava textu REACH s ohľadom na pristúpenie Chorvátska do EÚ

24. Nariadenie 1272/2013/EÚ                (účinnosť od 27.12.2013, uplatňovanie od 27.12.2015)

      - úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre polycyklické aromatické uhľovodíky)

25. Nariadenie 301/2014/EÚ                  (účinnosť od 15.04.2014, uplatňovanie od 01.05.2015)

      - úprava textu Prílohy XVII (Ďalšie obmedzenia pre zlúčeniny šesťmocného chrómu)

26. Nariadenie 317/2014/EÚ                  (účinnosť od 17.04.2014, uplatňovanie od 01.04.2014 – príl. I, od 1.01.2015 príl. II a od 01.04.2016 príl. III)

      - úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre CMR látky)

27. Nariadenie 474/2014/EÚ                  (účinnosť od 29.05.2014, uplatňovanie od 01.06.2015)

      - úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre 1,4-dichlórbenzén)

28. Nariadenie 895/2014/EÚ                  (účinnosť od 22.08.2014)

      - úprava textu Prílohy XIV (Autorizačný zoznam)

29. Nariadenie 2015/282/EÚ                  (účinnosť od 13.03.2015)

      - úprava textu Príloh VIII, IX a X v súvislosti s rozšírenou jednogeneračnou štúdiou reprodukčnej toxicity

30.  Nariadenie 2015/326/EÚ                 (účinnosť od 23.03.2015)

      - úprava textu Prílohy XVII (úprava obmedzení pre polycyklické aromatické uhľovodíky a niektoré ftaláty)

31.  Nariadenie 2015/830/EÚ                  (účinnosť od 02.06.2015, uplatňovanie od 01.06.2015)

      - úprava textu Prílohy II (Karta bezpečnostných údajov)

32. Nariadenie 2015/1494/EÚ                 (účinnosť od 25.09.2015)

      - úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre benzén)

33. Nariadenie 2016/26/EÚ                    (účinnosť od 03.02.2016)

      - úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre nonylfenol-etoxyláty)

34. Nariadenie 2016/217/EÚ                  (účinnosť od 08.03.2016)

      - úprava textu Prílohy XVII (Obmedzenia pre kadmium)

 

Ďalšie súvisiace právne predpisy:

1.   Odporúčanie komisie 2003/361/ES, ktoré sa týka definície mikro, malých a stredných podnikov

2.   Nariadenie 1238/2007/ES, ktorým sa stanovujú pravidlá kvalifikácií členov odvolacej rady ECHA (účinnosť od 24.10.2007)

3.   Nariadenie 340/2008/ES o poplatkoch ECHA podľa nariadenia REACH (účinnosť od 20.04.2008)

      Bolo zmenené a doplnené nariadením 254/2013/EÚ (účinnosť od 22.03.2013) a vykonávacím nariadením Komisie 2015/864/EÚ (účinnosť od 25.06.2015). Slovenské znenie bolo opravené vykonávacím nariadením Komisie 211/2014/EÚ (účinnosť od 10.03.2014)

4.   Nariadenie 440/2008/ES, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia REACH (účinnosť aj uplatňovanie od 01.06.2008)

      Bolo zmenené a doplnené nariadeniami 761/2009/ES (účinnosť od 27.08.2009), 1152/2010/EÚ (účinnosť od 12.12.2010), 640/2012/EÚ (účinnosť od 23.07.2012), 260/2014/EÚ (účinnosť od 22.03.2014), 900/2014/EÚ (účinnosť od 24.08.2014) a 266/2016/EÚ (účinnosť od 04.03.2016)

5.   Nariadenie 771/2008/ES, ktorým sa stanovujú pravidlá organizácie a postupov odvolacej rady ECHA (účinnosť od 05.08.2008)

6.   Odporúčanie komisie 2011/696/EÚ o vymedzení pojmu nanomateriál

7.   Nariadenie 649/2012/EÚ o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (účinnosť od 16.08.2012, uplatňovanie od 01.03.2014)

8.   Vykonávacie nariadenie Komisie 2016/9/EÚ o spoločnom predkladaní a zdieľaní údajov v súlade s nariadením REACH (účinnosť od 26.01.2016)

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk