Usmernenia

USMERNENIA

Okrem textu samotného nariadenia o detergentoch existujú aj usmernenia k tomuto nariadeniu, ktorých cieľom je pomôcť dotknutým osobám (priemyslu) plniť povinnosti, ktoré nariadenie predpisuje. Na rozdiel od samotného nariadenia ponúkajú prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie podané informácie. Tieto usmernenia pripravili priemyselné združenia, ktoré sú za ne aj zodpovedné. Je však nespochybniteľné, že sú prínosom pri uplatňovaní nariadenia o detergentoch.

Priemyselné združenia, ktoré sa zúčastnili prípravy usmernení v tejto oblasti (A.I.S.E., CESIO, ECOSOL a FECC), zastupujú záujmy tých priemyselných odvetví, ktorých sa európska legislatíva v oblasti detergentov týka. A.I.S.E. (Assotiation Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d´Entretien - International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products) zastupuje výrobcov detergentov a povrchovo aktívnych látok v Európe. CEFIC (The European Chemical Industry Council) v Európe zastupuje chemický priemysel. Združuje množstvo sektorov chemického priemyslu. Jednými zo sektorových skupín CEFIC sú CESIO a ECOSOL. CESIO (European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates) je európsky výbor pre organické povrchovo aktívne látky a ich medziprodukty a ECOSOL (European Centre of Studies on LAB/LAS) zastupuje európskych výrobcov lineárnych alkylbenzénov (LAB) a lineárnych alkylbenzénsulfonátov (LAS). FECC (European Association of Chemical Distributors) zastupuje priemyselné odvetvie pokrývajúce distribúciu chemikálií v Európe.

Návod A.I.S.E. na implementáciu nariadenia o detergentoch (A.I.S.E. Guidelines on the implementation of the Detergents Regulation) je základným dokumentom, ktorý odporúčame ako najkomplexnejšie usmernenie zaoberajúce sa touto problematikou. Postihuje všetky aspekty povinností, ktoré európske nariadenie o detergentoch ustanovuje. Nájdete v ňom aj zoznam alergénnych zložiek vonných látok, ktoré musia byť povinne uvedené na označení detergentu, zoznam medzinárodných INCI názvov konzervačných prostriedkov, ktoré sa bežne v čistiacich prostriedkoch nachádzajú, návod na vyjadrenie množstva pracieho prostriedku potrebného na účinné pranie rôzne znečistených materiálov a množstvo ďalších užitočných informácií.

CESIO usmernenie k uplatňovaniu čl. 9(2) nariadenia 648/2004/ES o dôkaze biologickej odbúrateľnosti (CESIO Guidance Document on the Application of Article 9(2) about the Evidence of Biodegradability for Regulation (EC) No 648/2004 on Detergents & Updating of MSDS documents) je špecifické usmernenie týkajúce sa povinnosti dokazovať biologickú odbúrateľnosť povrchovo aktívnych látok v rámci celého dodávateľského reťazca, ktorý môže prechádzať cez viaceré členské štáty EÚ a tým podliehať kontrole viacerých národných kontrolných orgánov. Je to iba odporúčanie, akým spôsobom vyjadriť v karte bezpečnostných údajov splnenie povinnosti na biologickú odbúrateľnosť povrchovo aktívnych látok.

Spoločné usmernenie A.I.S.E./CESIO/ECOSOL/FECC o implementácii nariadenia o detergentoch s ohľadom na biologickú odbúrateľnosť povrchovo aktívnych látok a odovzdávanie informácií o biologickej odbúrateľnosti povrchovo aktívnych látok (A joint A.I.S.E./CESIO/ECOSOL/FECC Guideline on Implementation of the Detergent Regulation with regard to the Biodegradability of Surfactants and Transmission of information for Surfactants Biodegradability) je komplexnejším usmernením a zaoberá sa všeobecne povinnosťou stanovovať a dokazovať biologickú odbúrateľnosť povrchovo aktívnych látok.

Uvedené usmernenia, ale aj ďalšie informácie, nájdete na internetovej stránke Európskej komisie.

Ďalšie užitočné informácie nájdete aj na internetových stránkach A.I.S.E.CEFICCESIOECOSOLFECCERASM a HERA.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk