Jediným autentickým znením európskych právnych predpisov s právnymi účinkami je úradný vestník EÚ (Official Journal of the European Union) vydávaný v tlačenej a v zmysle nariadenia (EÚ) č. 216/2013 i v elektronickej podobe (Eur-Lex).

 


 

 

EURÓPSKA LEGISLATÍVA O KLASIFIKOVANÍ, OZNAČOVANÍ A BALENÍ CHEMIKÁLIÍ

 

Európske právne predpisy sú zverejňované v elektronickom vydaní Úradného vestníka EÚ (EUR-Lex). Nájdete tam všetky relevantné právne predpisy aj ich preklady do slovenského jazyka. Okrem toho tam nájdete s určitým oneskorením po novelizovaní aj rekonštruované texty (konsolidované znenia) základných právnych predpisov, ktoré obsahujú zapracované zmeny. Tieto konsolidované znenia sa nezverejňujú v Úradnom vestníku EÚ, sú však veľmi praktickou pomôckou, ktorá podáva kompaktnú informáciu o platnom znení príslušného právneho predpisu. Autentickým elektronickým dokumentom s právnymi účinkami je však iba text právneho predpisu zverejnený v elektronickom vydaní Úradného vestníka EÚ.

Nariadenie CLP (č. 1272/2008/ES)

klasifikáciioznačovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006

Prvé – pôvodné vydanie nariadenia CLP bolo zverejnené 31.12.2008 a nadobudlo účinnosť 20.01.2009. Hlavy II, III a IV sa uplatňujú od 01.12.2010, pokiaľ ide o látky, a od 01.06.2015, pokiaľ ide o zmesi. Znamená to, že látky sa majú od 01.12.2010 do 01.06.2015 klasifikovať podľa smernice 67/548/EHS aj nariadenia CLP a označovať a baliť podľa CLP. Zmesi sa majú do 01.06.2015 klasifikovať, označovať a baliť podľa smernice 1999/45/ES a od 01.06.2015 podľa CLP. V prechodnom období je možné používať za špecifikovaných podmienok oba systémy klasifikácie a označovania.

Nariadenie CLP bolo upravené ďalšími právnymi predpismi:

1.    Nariadenie 790/2009/ES                  (účinnosť od 25.09.2009, uplatňovanie od 01.12.2010)

       - úprava textu Prílohy VI v súvislosti s 30. a 31. ATP smernice 67/548/EHS

2.    Nariadenie 286/2011/EÚ                  (účinnosť od 19.04.2011, uplatňovanie od 01.12.2012 pre látky a od 01.06.2015 pre zmesi)

       - úprava textu čl. 25 a 26 a Príloh I až VII

3.    Nariadenie 618/2012/EÚ                  (účinnosť od 31.07.2012, uplatňovanie od 01.12.2013)

       - úprava textu časti 3 Prílohy VI

4.    Nariadenie 487/2013/EÚ                  (účinnosť od 21.06.2013, uplatňovanie od 01.12.2014 pre látky a od 01.06.2015 pre zmesi)

       - úprava textu čl. 14 a 23 a Príloh I až VII CLP

5.    Nariadenie 517/2013/EÚ                  (účinnosť od dátumu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Chorvátska)

       - úprava textu CLP s ohľadom na pristúpenie Chorvátska do EÚ

6.    Nariadenie 758/2013/EÚ                  (účinnosť od 13.08.2013)

       - oprava textu Prílohy VI

7.    Nariadenie 944/2013/EÚ                  (účinnosť od 23.10.2013, uplatňovanie od 01.12.2014, resp. od 01.06.2015)

       - oprava textu Prílohy IV a VI CLP

8.    Nariadenie 605/2014/EÚ                  (účinnosť od 26.06.2014, uplatňovanie zmien v prílohe VI od 01.04.2015)

       - zavedenia výstražných a bezpečnostných upozornení v chorvátskom jazyku a zmena prílohy VI CLP

9.    Nariadenie 1297/2014/EÚ                (účinnosť od 26.12.2014, uplatňovanie od 01.06.2015)

       - zmeny textu CLP v súvislosti s tekutými spotrebiteľskými detergentmi určenými na pranie v rozpustnom obale na jedno použitie

10.   Nariadenie 2015/1221/EÚ                (účinnosť od 14.08.2015, uplatňovanie od 01.01.2017)

       - úprava textu časti 3 Prílohy VI

V súvislosti s nariadením CLP bolo potrebné vykonať určité zmeny v niektorých ďalších právnych predpisoch:

1.    Smernica 2008/112/ES                     (účinnosť od 12.01.2009)

       - vykonala zmeny v smerniciach 76/768/EHS88/378/EHS1999/13/ES2000/53/ES2002/96/ES a 2004/42/ES

2.    Nariadenie 1336/2008/ES                (účinnosť od 20.01.2008, uplatňovanie čl. 1 body 2 a 3 od 01.06.2015)

       - vykonalo zmeny v nariadení o detergentoch (648/2004/ES)

3.    Rozhodnutie komisie 2012/49/EÚ

       - vykonalo zmeny v rozhodnutiach 2011/263/EÚ a 2011/264/EÚ

4.    Smernica 2013/10/EÚ                      (účinnosť od 09.04.2013)

       - vykonala zmeny v smernici 75/324/EHS

5.    Rozhodnutie 2014/313/EÚ                (uplatňovanie od 01.12.2012 v prípade látok)

         - vykonalo zmeny v rozhodnutiach 2011/263/EÚ2011/264/EÚ2011/382/EÚ2011/383/EÚ2012/720/EÚ a 2012/721/EÚ

Ďalšie súvisiace právne predpisy:

1.    Smernica 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok

2.    Smernica 1999/45/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (účinnosť od 30.07.1999)

3.    Odporúčanie komisie 2003/361/ES, ktoré sa týka definície mikro, malých a stredných podnikov

 

4.    Nariadenie 440/2010/EÚ o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia CLP (účinnosť od 25.05.2010)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk