15. 07. 2016

Výjazdové rokovanie energetických atašé EÚ na Slovensku v Mochovciach

Slovensko zameralo výjazdové rokovanie na aktuálne výzvy v oblasti energetiky v EÚ a na Slovensku, najmä na energetickú bezpečnosť a rozvoj nízko-uhlíkových zdrojov energie ako nástroja na znižovanie emisií skleníkových plynov vrátane využitia jadrových zdrojov.  Účastníci v rámci programu navštívili moderné informačné centrum Energoland v Mochovciach vybudované Slovenskými elektrárňami, a.s.. Energoland ilustruje širokú paletu energetických zdrojov, využiteľných pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti klimaticko-energetickej politiky.

Pri tejto príležitosti zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR zdôraznili zámery energetickej politiky Slovenska v oblasti rozvoja nízkouhlíkového palivového mixu, obnoviteľných zdrojov energie, zvyšovania energetickej efektívnosti a diverzifikácie energetických zdrojov a prepravných trás. Zástupca Úradu jadrového dozoru predstavil účastníkom aktivity jadrového dozoru a Slovenské elektrárne, a.s. sa zamerali na hlavné charakteristiky a ukazovatele portfólia prevádzkovaných zdrojov. 

Účastníci mali možnosť absolvovať prehliadku jadrovej elektrárne, kde si prezreli simulátor a strojovňu blokov 1 a 2. Takisto navštívili rozostavané jadrové bloky 3 a 4. Celá prehliadka bola spojená s odborným výkladom pracovníkov SE, a.s.

 

Atómové elektrárne Mochovce majú  štyri bloky s tlakovodnými reaktormi typu VVER 440/V-213. Prvý blok elektrárne dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý od konca roka 1999. Hrubý výkon každého z nich bol v roku 2008 zvýšený z 440 na 470 MW. Každý blok AE Mochovce vyrobí ročne vyše 3 000 GWh elektrickej energie, čo pokrýva približne 11 % spotreby elektrickej energie na Slovensku. Výstavba tretieho a štvrtého bloku sa pozastavila v roku 1992 a znova spustila v novembri 2008.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk