28. 02. 2017

Štátny tajomník Vojtech Ferencz na rokovaní Rady TTE - energetika

V Bruseli rokovala v pondelok Rada TTE - energetika. Rezonovali témy energetickej únie, čistej energie, dodávok plynu i označovania výrobkov. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz.

Podpredseda EK a komisár pre energetickú úniu Maroš Šefčovič informoval, že 1. februára 2017 Komisia prijala Oznámenie "Druhá správa o stave energetickej únie", ktorá hodnotí pokrok vo všetkých dimenziách energetickej únie za obdobie uplynulých dvoch rokov. Na rozdiel od predchádzajúcej Správy o stave o energetickej únie z novembra 2015 neobsahuje druhá správa podrobné energetické prehľady jednotlivých krajín.

V diskusii ministrov k legislatívnemu balíku "Čistá energia pre všetkých Európanov" delegáti vyzdvihli potrebu zachovania flexibility pre členské štáty, rovnováhy medzi kompetenciami na národnej regionálnej a európskej úrovni, potrebu zohľadnenia konkurencieschopnosti a nákladovej efektívnosti pri implementácii technológií. Zásadný rozpor sa ukázal pri pozícii členských štátov k využitiu kapacitných mechanizmov, niektoré štáty (napr. Francúzsko, Maďarsko, Belgicko a Taliansko) zdôraznili ich nutnosť, ďalšie (Nemecko, Česko, Holandsko, Dánsko, Švédsko a Fínsko)  zas akcentovali ich vplyv na deformáciu trhu s elektrinou.  Viaceré členské štáty vrátane Slovenska upriamili pozornosť na potrebu dosiahnutia súladu so závermi Európskej rady z októbra 2014, predovšetkým čo sa týka výšky a záväznosti cieľa energetickej efektívnosti.

 

„Pri jednotlivých návrhoch bude potrebné brať do úvahy ich dosahy na ceny energie, konkurencieschopnosť a tvorbu nových pracovných miest. Dôležitá bude nákladová efektívnosť opatrení, pričom tu je potrebné dbať na rozpočtové obmedzenia,“ konštatoval štátny tajomník Vojtech Ferencz. Ministri tiež zdôraznili prílišnú ambicióznosť EK prijať balíček do konca roka 2017 na úrovni Rady a EP.   

Ministri  diskutovali v rámci uzavretého obeda na tému systému riadenia energetickej únie.

V rámci rôzneho poskytlo maltské predsedníctvo informáciu o stave rokovaní s EP o návrhu nariadenia o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok plynu a o energetickom označovaní výrobkov štítkami. Česká delegácia informovala o 12. ročníku plenárneho zasadnutia Európskeho jadrového fóra (ENEF)  v Prahe v dňoch 22. - 23. mája 2017. EK následne prezentovala aktuálne informácie v projekte Plán pre energiu z oceánov.

Ešte pred začiatkom rokovania Rady ministrov bolo koordinačné rokovanie krajín V4. Poľské predsedníctvo V4 pripravilo spoločné stanovisko V4 k bodu na Rade "Čistá energia pre všetkých Európanov", ktoré počas rokovania Rady distribuovali delegáciám. Poľsko taktiež informovalo o nadchádzajúcich stretnutiach V4 pod jeho záštitou.

Odbor komunikácie MH SR

 

Foto zdroj: Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk