07. 02. 2018

Poslanci odsúhlasili nové pravidlá regionálnej investičnej pomoci

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci by mal priniesť viac investícií mimo západného Slovenska a znižovanie regionálnych rozdielov. Väčší dôraz sa bude klásť na podporu progresívnych technológií a činností s vysokou pridanou hodnotou. Slovensko sa bude snažiť investorom, ktorí sem budú chcieť prísť, ponúkať skôr daňové úľavy a nie priame dotácie. Nová norma pre podnikateľov prináša nižšiu administratívnu záťaž. Ak zákon podpíše prezident, účinný bude od apríla.

Národná rada SR schválila nové ucelené transparentné pravidlá regionálnej investičnej pomoci. Minister hospodárstva Peter Žiga pri predkladaní zákona v parlamente zdôraznil, že Slovensko je teraz v inej sociálno-ekonomickej situácii aká bola v roku 2008 pri prijímaní pôvodnej normy. Investičné stimuly sú podľa neho prostriedok, ktorým štát formuje svoju makroekonomickú politiku, podnikateľské prostredie a ktorým pôsobí na firmy fungujúce v rámci národného hospodárstva. V tejto súvislosti zdôraznil, že schválený zákon je zameraný na podporu progresívnych technológií a činností s vysokou pridanou hodnotou. Zároveň vytvára predpoklady na väčšiu podporu nových investícií v menej rozvinutých okresoch. Nové pravidlá regionálnej investičnej pomoci sú v súlade s európskou legislatívou v oblasti poskytovania štátnej pomoci a zároveň reagujú na globálny vývoj, zmeny na trhu práce a možnosti investorov.

Schválený zákon vytvára priestor pre znižovanie regionálnych rozdielov v rámci Slovenska. V prípade priamej dotácie bude musieť investor podstatne viac investovať a svoju investíciu umiestniť v najmenej rozvinutých regiónoch. V rozvinutých regiónoch, kde je nezamestnanosť nízka, získajú investori priamu pomoc len v prípade, že investujú do výskumu a vývoja. Nová legislatívna úprava je vo všeobecnosti adresnejšie zameraná na podporu investícií týkajúcich sa progresívnych technológií a činností s vysokou pridanou hodnotou. Po novom budú podporené aj investície, ktoré neprinášajú vytvorenie nových pracovných miest, ale budú smerovať do nákupu nových technológií. K  zásadným zmenám, ktoré prináša nový zákon, patrí vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe, počiatočný stav ale bude musieť zostať zachovaný. V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb sa nahrádza podmienka zamestnávania podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienkou vyplácania vyšších ako priemerných miezd v danom okrese. Do oprávnených nákladov bude možné zarátať aj prenájom nehnuteľnosti, čo by malo uľahčiť snahu získať investorov do priemyselných parkov. Vo väčšej miere ako doteraz budú mať možnosť využívať investičné stimuly malé a stredné podniky.

Návrh zákona ďalej prináša sprísnenie hodnotenia investičných zámerov, sprehľadnenie podmienok poskytnutia investičnej pomoci, sprísnenie podmienok ich plnenia a presné definovanie krokov orgánov štátnej správy v prípade zistenia ich porušenia. Poskytovanie investičnej pomoc sa má hodnotiť pravidelne na ročnej báze formou ex post analýzy. Nový zákon zároveň prinesie prijímateľom investičnej pomoci nižšiu administratívnu záťaž a to tak pri podávaní žiadosti ako aj pri kontrole plnenia podmienok investičnej pomoci.

 

SITA, Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk