13. 07. 2016

Ministri EÚ pre energetiku a zmenu klímy: Každá krajina má právo na vlastnú cestu plnenia klimaticko-energetických cieľov

Spoločné neformálne zasadnutie ministrov EÚ zodpovedných za oblasť energetiky a zmeny klímy a neformálne zasadnutie ministrov EÚ zodpovedných za energetiku zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s MŽP SR a za podpory MZVaEZ SR. Cieľom obsažných rokovaní bolo poskytnúť priestor na výmenu názorov o aktuálnych témach diskutovaných na domácej pôde a na európskej úrovni.
Prvý deň rokovali ministri zodpovední za energetiku a zmenu klímy o udržateľnom financovaní a novom systéme riadenia Energetickej únie. Konštatovali, že klimatická a energetická politika sú úzko prepojené a preto je posilnenie spolupráce členských štátov v tejto oblasti základom efektívneho fungovania a dosahovania jej cieľov. „Zhodli sme sa na tom, že nový systém riadenia a jeho štruktúra musia mať silné základy. Iba na nich bude možné vybudovať efektívnu  a fungujúcu Energetickú úniu a dosiahnuť klimaticko-energetické ciele, ktoré si EÚ stanovila v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, zvyšovania energetickej efektívnosti a zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie,“ povedal minister hospodárstva SR Peter Žiga. Dosahovanie našich spoločných cieľov by malo byť podporené finančnými  mechanizmami z európskych štruktúr.
 
Druhý deň rokovaní patril zasadnutiu ministrov zodpovedných za energetiku. Diskutovali o cenách energií a ich vplyve na konkurencieschopnosť EÚ. Členské štáty sa zhodli na potrebe dôkladne analyzovať dosah všetkých novo prijímaných opatrení na konkurencieschopnosť európskych podnikov. „Zdôraznili, že každá krajina má právo vybrať si pre plnenie klimaticko-energetických cieľov opatrenia, ktoré sama uzná za vhodné, v súlade s princípom technologickej neutrality,“  informoval minister Žiga. Šéfovia energetických rezortov konštatovali, že pre zníženie cien energie je potrebný likvidný európsky a medzinárodný trh. V EÚ je preto potrebné pokračovať v dostavbe infraštruktúrnych prepojení a v globálnom meradle rozvíjať dialóg s tretími krajinami.
 
Druhá časť rokovania ministrov zodpovedných za energetiku sa venovala aktuálnej téme skvapalneného zemného plynu a jeho príspevku k energetickej bezpečnosti EÚ. Tejto časti neformálneho zasadnutia ministrov sa zúčastnil aj špeciálny hosť – zvláštny vyslanec a koordinátor pre medzinárodné energetické otázky Amos J. Hochstein. Ide o oblasť so značným potenciálom pre EÚ, ktorá bola po prvýkrát diskutovaná na vysokej politickej úrovni práve tu na Slovensku. „Z diskusie vyplynulo, že zabezpečenie realizácie opatrení na diverzifikáciu zdrojov plynu prostredníctvom LNG je pre členské štáty dôležité a je potrebné v tomto úsilí pokračovať,“ oznámil Peter Žiga. Dôležité je podľa vyjadrení ministrov najmä vybudovanie vnútroeurópskej infraštruktúry tak, aby boli dodávky LNG dostupné pre všetky krajiny EÚ.
 
Na jednotlivé zasadnutia boli pozvaní aj zástupcovia priemyslu, ktorí vystúpili s vlastnými postrehmi k problematike z pohľadu praxe. Neformálne zasadnutie ministrov otvorilo diskusiu na témy energetickej bezpečnosti, diverzifikácie zdrojov a prepravných trás energetických surovín, vplyvu opatrení energetickej politiky na konkurencieschopnosť priemyslu a efektívnejšieho prepojenia energetickej a klimatickej politiky. „S kolegami sa zhodujeme v tom, že je potrebná ďalšia koordinácia a hľadanie prienikov spoločných záujmov. Budovanie na existujúcich formách regionálnej spolupráce pri zavádzaní nových opatrení a ich včasnej implementácii je dôležité pre ďalšie zvýšenie energetickej bezpečnosti v EÚ,“ uzavrel slovenský minister hospodárstva Peter Žiga.
 
Odbor komunikácie MH SR
 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk