18. 07. 2016

Ministri a komisári EÚ o zrýchlení digitálnej transformácie priemyslu a podnikov

Ministri podčiarkli aj dôležitosť  verejno-súkromných partnerstiev ako mechanizmu na podporu inovácií v oblastiach s vysokým potenciálom a prispôsobenie existujúcich a nových investičných mechanizmov podľa konceptu „Smart Money“. Ministri sa tiež dohodli na spoločnom využívaní osvedčených postupov v existujúcich sieťach inovačných uzlov, tzv. Innovation Hubs, a spolupráci na zvyšovaní regionálnych a národných digitálnych inovačných kapacít. „Cieľom neformálneho stretnutia ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť bola konštruktívna diskusia o spoločnej vízii a opatreniach na stimuláciu investícií, vytváranie priaznivých podmienok a urýchlenie zvyšovania kvalifikácie pracovných síl v EÚ tak, aby reflektovali potreby priemyslu. Európa má príležitosť podporiť rast prostredníctvom inteligentnej transformácie a Slovensko využije svoju predsednícku úlohu na pomoc Rade vykonať túto transformáciu,“  povedal minister hospodárstva Peter Žiga, ktorý zasadnutie viedol.
Počas témy pripravenosti pracovnej sily EÚ na budúce trendy ministri rokovali o nedostatku (nielen digitálnych) zručností v celom rade odvetví, ale taktiež o krokoch potrebných na zabezpečenie správnych zručností pre potreby priemyslu. Ministri dospeli k záveru, že nedostatok zručností na pracovnom trhu je významná prekážka pre zavádzanie digitálnych a nových technológií v celej EÚ. Šéfovia rezortov tiež vyzdvihli  potrebu urobiť viac pre zlepšenie predvídania trendov a analýzu potrieb priemyslu.
 
Minister Peter Žiga pripomenul účastníkom výsledky Rady z 26. mája 2016, ktorá obsahovala význam rýchlo implementovanej spoločnej vízie, ktorá sa snaží zachytiť všetky výhody spojené s digitalizáciou priemyslu. Úspešné obchodné modely a zlepšenie výrobných postupov podporených digitálnymi technológiami budú generovať nové medzinárodné trhové príležitosti. Európa musí plne využiť tieto príležitosti, aby sa stala konkurencieschopnejšou a ponúkala lepšie možnosti na investovanie a podnikanie. „Dnes je približne tretina rastu celkovej priemyselnej produkcie v EÚ spojená so zavádzaním digitálnych technológií,“ zdôraznil minister Žiga. Poznamenal tiež, že s digitalizáciou majú produkty a služby potenciál priniesť v Európe v najbližších piatich rokoch viac ako 110 miliárd eur tržieb ročne. Táto inteligentná transformácia priemyslu predstavuje obrovský potenciál rastu pre Európu. Preto je však dôležité konať ihneď, v snahe zachovať konkurencieschopnosť na globálnom trhu a zaujať vedúcu úlohu v modernom prostredí digitálnej ekonomiky. Práve preto bola téma zrýchlenia digitálnej transformácie európskeho priemyslu a podnikov kľúčovou témou neformálneho stretnutia ministrov.
 
Súčasťou programu pondelkového stretnutia bola interaktívna prehliadka „Digitálny kompas“,  zameraná na trhové príležitosti nových technológii, regulačné a sociálne vplyvy, vplyv na trh práce a požiadavky na zručnosti, ale aj otázky týkajúce sa investícií a financovania inovácií. V rámci ilustrácie vplyvov súčasnej priemyselnej transformácie ministri dostali možnosť vyskúšať si nové technológie, vrátane virtuálnej reality, robotiky, kyberbezpečnosti, vzdelávania v oblasti technológií, 3D tlače, spracovania Big Data a bezpilotných lietajúcich prostriedkov. Zástupcovia vystavovaných spoločností zároveň upozornili ministrov na príležitosti a výzvy, ktorým musia čeliť.
Po výstave technológií bolo zasadnutie dvoch paralelných skupín na témy: Mobilizácia investícií do transformácie priemyslu v EÚ a Pripravenosť pracovnej sily  v EÚ na budúce trendy.
 
Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk