21. 02. 2018

MH SR chce podľa P. Žigu zásadne zvýšiť ochranu spotrebiteľa a prispôsobiť oblasť cestovného ruchu súčasným trendom

Ministerstvo vypracovalo nový zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu. Zvyšuje sa ochrana pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Zároveň sa mení okruh subjektov, ktoré budú mať povinnosť získať živnostenské oprávnenie na podnikanie ako cestovná kancelária.

Úroveň ochrany cestujúcich pri kúpe zájazdov a spojených cestovných služieb by sa mala v súlade s príslušnou eurosmernicou zvýšiť. Ministerstvo hospodárstva SR ju prevzalo do zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu, ktorý schválila vláda. Nová legislatíva by mala zároveň prispieť  k posilneniu právnej istoty aj na strane obchodníkov. V rámci členských štátov Európskej únie sa zosúlaďujú podmienky predaja zájazdov a spojených cestovných služieb. Rezort hospodárstva preto predpokladá zlepšenie konkurencieschopnosti cestovných kancelárií zo Slovenska aj pri cezhraničnom poskytovaní služieb. „Ministerstvo sa snaží novou legislatívou zásadne zvýšiť ochranu spotrebiteľa a prispôsobiť aj oblasť cestovného ruchu súčasným  trendom a moderným technológiám,“ zdôraznil minister Peter Žiga. Navrhovaná účinnosť zákona je 1. január 2019.

Hlavným cieľom zákona je zabezpečiť úplnú ochranu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie, ktorá bude v podmienkach Slovenskej republiky poskytovaná formou poistenia alebo bankovej záruky. V porovnaní s aktuálne platnou a účinnou úpravou sa zvýši minimálna hranica ochrany pre prípad úpadku zo súčasných 25 % plánovaných tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu na 30 %. Zákon zároveň zavádza nové povinnosti, aby sa v čo najväčšej možnej miere preventívne zabránilo podpoisteniu alebo nedostatočnej bankovej záruke cestovných kancelárií.

V zákone sú nanovo definované základné pojmy. Za zájazd bude považovaná kombinácia najmenej dvoch služieb cestovného ruchu, okrem dopravy a ubytovacích služieb sem možno zaradiť napríklad aj prenájom auta. Vzniká aj nová kategória služieb cestovného ruchu, a tak zájazdom bude môcť byť napríklad aj víkendový pobyt v hoteli so skipasom, pokiaľ cena skipasu bude vyššia ako 25 % z celkovej ceny, za ktorú je takýto pobyt predávaný. Novinkou je definovanie spojenej služby cestovného ruchu. Rozumie sa ňou kombinácia služieb cestovného ruchu, ktoré sú predávané ako samostatné služby na základe samostatných zmlúv, napr. keď cestujúci zaplatí letenku a v e-maile mu je spolu s letenkou doručená ponuka s webovou stránkou, prostredníctvom ktorej si môže v danej destinácii prenajať auto.

Každý subjekt, ktorý bude mať záujem vytvárať a predávať zájazdy alebo sprostredkúvať spojené cestovné služby, bude povinný vykonávať tieto činnosti iba v postavení cestovnej kancelárie a výlučne na základe živnostenského oprávnenia. Okruh subjektov spadajúcich pod rozsah pôsobnosti návrhu zákona sa teda môže v značnej miere rozšíriť. Pri kúpe spojených služieb cestovného ruchu nebude cestujúcemu priznaný taký rozsah práv, ako tomu bude v prípade kúpy zájazdu. Aj pri kúpe spojených služieb cestovného ruchu však bude cestujúci chránený pre prípad úpadku cestovnej kancelárie a dostane o tejto ochrane informácie.

Cestujúci budú mať právo získať všetky potrebné informácie ešte pred podpisom zmluvy o zájazde. Viaceré práva cestujúcich sú v novej legislatíve lepšie precizované. V zákonom stanovených prípadoch budú mať po novom nárok nielen na poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu alebo na zníženie ceny, ale aj na odškodnenie, a to aj nemajetkovej ujmy. Slovenská obchodná inšpekcia bude po novom viesť na svojom webovom sídle zoznam cestovných kancelárií. Cestujúci si tak budú vedieť overiť, či nimi vybraná cestovná kancelária má ochranu pre prípad úpadku zabezpečenú. Takisto dohľad nad dodržiavaním povinností podľa návrhu zákona bude vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk