Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

                                                                                                                                                            
                        Vývoz a sprostredkovanie položiek s dvojakým použitím - licenčné konanie 

Kategória licencie

Povolenie na vývoz a sprostredkovanie položiek s dvojakým použitím

Dôvod existencie licenčného obmedzenia

Vývoz tovaru dvojakého použitia sa kontroluje z hľadiska možných bezpečnostných a zahraničnopolitických dopadov na Slovenskú republiku.

Postup v licenčnom konaní

 • Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive.
 • Žiadosti o povolenie na vývoz kontrolovaného tovaru sa podávajú poštou alebo osobne na podacom mieste odboru.
 • O udelení povolenia rozhodne  MH SR do 90 dní odo dňa predloženia kompletnej žiadosti.
 • Správny poplatok je 0,1% z celkovej hodnoty uvedenej na žiadosti, najmenej 33 EUR, ktorý je splatný pri podaní žiadosti. Informácie o forme úhrady nájdete na webstránke MH SR   tu.
 • Pri žiadosti, ktorá nie je kompletná sa preruší konanie do odstránenia nedostatkov.

Požiadavky na kompletnosť žiadosti

 • Predpísané tlačivo žiadosti (podpísané oprávnenou osobou).
 • Overený výpis z obchodného registra (v prípade FO – výpis zo živnostenského registra). Dátum vystavenia výpisu nesmie byť starší ako 3 mesiace.
 • Kontrakt s odberateľom na požadovanú komoditu.
 • Originál dokladu o konečnom použití položiek s dvojakým použitím.
 • Vyhlásenie o tom, v akej tovarovej štruktúre kontrolovaného tovaru má v úmysle sprostredkovateľskú činnosť vykonávať podľa názvu a číselného označenia kontrolovaných tovarov a identifikačné údaje zmluvného partnera, pre ktorého má v úmysle sprostredkovateľskú činnosť vykonávať.
 • Vyhlásenie o doteraz vykonávanej (nevykonávanej) sprostredkovateľskej činnosti 
 • Ďalšie doklady umožňujúce posúdenie prípadu (napr. prepravné trasy, technické špecifikácie a pod.)
 • K inojazyčným dokladom je povinnosť žiadateľa priložiť slovenský preklad. 

Informácie

 e-mail: jan.krocka@economy.gov.sk

tel. č.: +421 2 4854 7019

 


Začiatok stránky