Textová verzia
Sobota 28. november 2015

                                                                                                                                                            
                        Vývoz tovaru a technológií dvojakého použitia                          
  licenčné konanie 

Kategória licencie

 Povolenie na vývoz tovaru a technológií dvojakého použitia

Dôvod existencie licenčného obmedzenia

Vývoz tovaru dvojakého použitia sa kontroluje z hľadiska možných bezpečnostných a zahraničnopolitických dopadov na Slovenskú republiku.

Postup v licenčnom konaní
  • Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive.
  • Žiadosti o povolenie na vývoz kontrolovaného tovaru sa podáva poštou alebo osobne na podacom mieste odboru.
  • O udelení licencie rozhodne  MH SR do 90 dní odo dňa predloženia žiadosti.
  • Správny poplatok je 0,1% z celkovej hodnoty uvedenej na žiadosti, najmenej 33 EUR, ktorý je splatný pri podaní žiadosti.
  • Pri žiadosti, ktorá nie je kompletná sa preruší konanie do odstránenia nedostatkov.
Požiadavky na kompletnosť žiadosti
  • Predpísané tlačivo žiadosti (oprávnenou osobou).
  • Overený výpis z obchodného registra (v prípade FO – výpis zo živnostenského registra). Dátum vystavenia výpisu nesmie byť starší ako 3 mesiace.
  • Kontrakt s odberateľom na požadovanú komoditu.
  • Originál dokladu o konečnom použití položiek s dvojitým použitím.
  • Ďalšie doklady umožňujúce posúdenie prípadu (napr. prepravné trasy a pod.)
Informácie  

tel. č.:02 / 4854 7019

 


Začiatok stránky